6. 3. 2017 – Sprememba Javnega razpisa za naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu objavilo v petek, 3. 3. 2017, enomesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri 6. javnem razpisu za Podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za kmetijska gospodarstva, ki so uvrščena v gorsko območje v skladu s Pravilnikom o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 12/15). V skladu s to spremembo lahko potencialni vlagatelji vlogo na ta javni razpis, ki je bil objavljen 25. 11. 2016, vložijo še do vključno 12. 4. 2017. Sočasno je povečalo tudi obseg razpisanih sredstev iz 8.000.000 evrov na 11.000.000 evrov nepovratnih sredstev.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU, s katerimi bodo lahko lažje prilagodili svoja kmetijska gospodarstva na zahtevnejše pogoje kmetovanja na gorskih območjih.

Z podaljšanjem zaključka javnega razpisa do 12. aprila 2017 želi ministrstvo omogočiti vsem zainteresiranim vlagateljem, da pridobijo vsa potrebna upravna dovoljenja ter vložijo popolne in kakovostno pripravljene vlogo za sofinanciranje naložbe. Hkrati pa bomo omogočili vlagateljem, da pripravijo poslovne načrte za svoje naložbe na podlagi izkazov poslovnih izidov oziroma standardnih rezultatov FADN za leto 2016, kajti zadnji rok za oddajo knjigovodskih bilanc je 31. marec 2017.

S sofinanciranjem naložb kmetijskih gospodarstev ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla na gorskih območjih, ki obsegajo kar 72 % površine države, v njem pa se nahaja kar 55 % vseh kmetijskih zemljišč. Kmetijska gospodarstva, ki gospodarijo na večjih nadmorskih višinah, imajo zaradi krajše vegetacijske dobe znatno omejen izbor kmetijskih rastlin in nižje pridelke na enoto površine. Naslednja omejitev, s katero se soočajo kmetijska gospodarstva v gorskem območju so strmi nagibi kmetijskih zemljišč, saj je reliefna razgibanost površja države zelo velika. Ta naravna omejitev dodatno otežuje kmetijsko pridelavo, v mnogih primerih je potrebna uporaba dražje, specialne mehanizacije in/ali več ročnega dela in zaradi tega so stroški pridelave višji.

Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 35 % in 40 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 11 mio EUR, ocenjen na okoli 28 do 32 mio EUR.

Po vezava na javni razpis.

Deli z drugimi