5. 9. 2016 – MKGP spodbuja povezovanje v kmetijstvu preko izvajanja kolektivnih (skupnih) naložb v kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je v tem letu naredilo pomembne premike na področju spodbujanja povezovanja in sodelovanja v kmetijstvu. V okviru najnovejših investicijskih javnih razpisov, sofinanciranih iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020), je namreč nepovratna sredstva možno pridobiti tudi za izvedbo kolektivnih naložb. Kolektivno naložbo lahko izvede organizacija proizvajalcev, zadruga v imenu svojih članov ali pa skupina kmetov, ki se vzpostavi na podlagi pogodbe o sodelovanju pri kolektivni naložbi.

Zlasti izvedba kolektivne naložbe s strani skupine kmetov je ena izmed bistvenih novosti v letošnjem izvajanju investicijskih ukrepov PRP 2014–2020, ki jo je omogočila sprememba t.i. investicijske uredbe (Uredba o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 104/15 in 32/16). Skupina kmetov je partnerstvo dveh ali več nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki se vzpostavi na podlagi civilnopravne pogodbe. S pogodbo člani te skupine opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, med drugim tudi finančno ovrednoteni prispevek posameznega člana k naložbi, ki ne sme presegati 70 odstotkov skupnega prispevka te skupine kmetov k naložbi. Pogodba se sklene najmanj za čas trajanja obveznosti iz naslova kolektivne naložbe.

Ključna prednost kolektivnih naložb pred individualnimi naložbami je ta, da lahko skupina kmetov bistveno lažje izpelje zahtevnejšo naložbo, saj si lahko člani skupine porazdelijo finančno breme tovrstne naložbe, hkrati pa kot skupina lažje izpolnijo vstopne pogoje za pridobitev podpore na javnem razpisu. Poleg tega so kolektivne naložbe upravičene do višje stopnje javne podpore (+ 15-odstotnih točk).

Z uvajanjem takšne možnosti izvedbe naložb želi MKGP dati močen signal kmetijskemu sektorju, da naj se usmeri k bolj racionalni rabi proizvodnih sredstev preko skupnih vlaganj v osnovna sredstva in si na ta način zniža stroške kmetijske proizvodnje, kar je osnova za doseganje višje konkurenčnosti. Prav tako želimo potencialnim vlagateljem znotraj obstoječih pravnih okvirov dati kar največ prožnosti pri izvedbi naložb ter slediti trendom združevanja proizvodnih zmogljivosti v drugih državah članicah EU.

Racionalnejšo rabo želimo doseči zlasti na področju vlaganj v skupne objekte kot tudi v skupno mehanizacijo.  V ta namen skupina kmetov za izvedbo kolektivne naložbe predloži en skupen poslovni načrt, ki se izdela na podlagi pokritja. Iz poslovnega načrta mora biti razvidno, da  kolektivna naložba izhaja iz upoštevanja potreb članov. Kolektivne naložbe so namreč namenjene skupnemu investiranju v naložbe, ki naj bi bile glede na naravo naložbe v lasti oziroma solasti vseh članov skupine kmetov in v funkciji več kmetov skupaj in so ravno zaradi tega racionalno izrabljene.

Skupina kmetov se na javni razpis prijavi s skupno vlogo (ki jo v imenu skupine vloži vodilni partner, ki ga določijo v pogodbi člani skupine kmetov). Sredstva se odobrijo skupini kmetov glede na predložene predračune in posameznemu članu skupine kmetov  glede na njegov finančno ovrednoteni prispevek h kolektivni naložbi. To je torej najvišji možni znesek, ki se ga lahko odobri in kasneje tudi izplača posameznemu članu skupine kmetov na njegov transakcijski račun glede na izstavljene račune. Vodilni partner je zadolžen, da v imenu skupine vloži zahtevek za izplačilo sredstev ter predloži vsa zahtevana dokazila, račune itd. Če pride do kakršnihkoli ugotovljenih kršitev, ki imajo za posledico vračilo dela ali vseh izplačanih sredstev, odgovarjajo vsi člani skupine, glede načina porazdelitve finančnih obveznosti pa se člani dogovorijo v pogodbi o sodelovanju pri tej naložbi.

Podrobnejša pojasnila glede izvajanja kolektivnih naložb s strani skupine kmetov so dostopna na spletni strani MKGP.

Deli z drugimi