4. 5. 2018 – Nova gradiva v knjižnici iz predhodnih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP)

Na MKGP smo v aprilu in maju 2018 izvedli predhodno usposabljanje za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), ki je obvezno za tiste upravičence, ki se želijo na novo vključiti v ta ukrep. Na usposabljanju so bile udeležencem predstavljene vsebine v zvezi z izvajanjem ukrepa KOPOP, ohranjanjem biotske raznovrstnosti in gospodarjenjem z naravovarstveno pomembnimi travišči, varovanjem voda in tal, s podnebnimi spremembami in problematiko invazivnih rastlin. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci s pridobljenim znanjem in informacijami lažje ter z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Gradiva iz usposabljanj najdete v Knjižnici (v okviru spletne strani Program razvoja podeželja):

Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila za obdobje 2015-2020

Vodenje evidenc in hramba dokazil pri ukrepu KOPOP

Odvzem vzorcev tal za kemijsko analizo

Ohranjanje narave v povezavi z ukrepi KOPOP

Upravljanje s travišči in Problematika invazivk v kmetijstvu
 

Varovanje voda in ukrep KOPOP

Prispevek ukrepa KOPOP k blaženju podnebnih sprememb

 

Za prikaz gradiva v Knjižnici v iskalno okno vnesite “predhodno usposabljanje KOPOP” oz. v “Iskalniku po vsebinah PRP” izberite “KOPOP”.

Deli z drugimi