4. 12. 2017 – Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje in spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti ter spremembe Uredbe o ukrepih KOPOP, EK in OMD

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 30. 11. 2017 sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020, ki je sedaj dopolnjena z vsebino podukrepov 16.2 – Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, in 16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

Izdana je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. V uredbi je po spremembi tudi jasneje opredeljeno obdobje trajanja obveznosti, kar je bilo potrebno urediti na podlagi revizijskega priporočila. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v prvem javnem razpisu, in pripomb socialnih partnerjev se je spremenila tudi vsebina meril, kjer bomo pri individualnem certificiranju poleg sodelovanja v organizacijah proizvajalcev dodatno točkovali še vključitev v ostale oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja (npr.: zadruge, agrarne skupnosti, gospodarsko – interesna združenja), pri pravnih osebah, pa bomo pri merilih upoštevali tudi lego kmetijskih površin njihovih članov v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V uredbi se je povečala tudi razpoložljiva količina sredstev, namenjenih temu podukrepu. V okviru spremembe uredbe je dodana tudi omejitev glede dvojnega financiranja za različne upravičene proizvode v okviru upravičene sheme kakovosti izbrana kakovost.

Izdana je tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Uredba določa, da morajo imeti upravičenci, ki so v letu 2017 (prvo leto trajanja obveznosti) prvič v kontroli ekološkega kmetovanja, individualni načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne pridelave v ekološko izdelan najpozneje do 15. marca 2018, in ne do 20. decembra tekočega leta, kot velja zdaj.

Več

Povezava na Uradni list

Deli z drugimi