31. 8. 2015 – Podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121, 122, 123 in 125

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.

Sprememba in dopolnitve uredbe se nanašajo na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva.

Do sedaj je veljalo, da se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 31. avgusta 2015. Na podlagi spremembe te uredbe po novem velja izjema za ukrepe 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 122 – Povečanje gospodarske vrednosti gozdov, 123 – Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom in 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, in sicer se za naštete ukrepe zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo do 30. junija 2016, pri čemer morajo biti naložbe zaključene do 31. decembra 2015.

Upravičenci iz zgoraj naštetih štirih ukrepov (ukrepov 121, 122, 123 in 125), ki so junija 2015 na podlagi zahtevka za spremembo obveznosti zaprosili za podaljšanje roka za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev, kot jim je bil določen v odločbi o pravici do sredstev, in jim je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) to tudi odobrila, bo AKTRP po uradni dolžnosti na podlagi spremembe te uredbe izdala odločbe, s katerimi jim bo podaljšala rok za zaključek naložbe in oddajo zahtevka za izplačilo sredstev. Ti upravičenci imajo možnost, da svoje naložbe zaključijo do konca leta 2015. To pomeni, da morajo biti do tega datuma končana vsa dela, računi za nastale stroške pa plačani. Uporabno dovoljenje, če ga je v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, treba pridobiti, pa lahko pridobijo najpozneje do 30. junija 2016, ko je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev.

Za uspešnost zaključevanja Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 je pomembno, da se naložbe, ki so bile odobrene, v največji možni meri zaključijo. Na podlagi prejetih analiz ugotavljamo, da se bodo ostali ukrepi, ki smo jih izvajali v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, zaključili do 31. avgusta 2015, podaljšanje roka za zaključek naložb pa je bilo potrebno za te štiri ukrepe.

Deli z drugimi