31. 7. 2015 – Merila za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

Na podlagi 49. člena Uredbe 1305/2013/EU1 organ upravljanja za program razvoja podeželja po posvetovanju z odborom za spremljanje določi merila za izbor operacij. Namen meril za izbor je zagotoviti enako obravnavo vlagateljev, boljšo uporabo finančnih sredstev in ciljno usmerjenost ukrepov v skladu s prednostnimi nalogami Unije za razvoj podeželja.

Organ upravljanja Programa razvoja podeželja RS (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) je merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 pripravil na podlagi ciljev PRP 2014–2020, izkušenj predhodnih programskih obdobij ter posvetovanja in usklajevanja z Evropsko komisijo in partnerji na nacionalni ravni.

Skladno s 74. členom Uredbe 1305/2013/EU mora Odbor za spremljanje v štirih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa, potem ko se z njim opravi posvetovanje, izdati mnenje v zvezi z merili za izbor financiranih operacij, ki se pregledajo glede na potrebe programiranja.

Na 1. seji Odbora za spremljanje za PRP 2014–2020, ki je bila 23. 6. 2015, so bila v okviru 3. točke dnevnega reda obravnavana merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. V okviru razprave so prisotni podali pripombe in predloge na predstavljena merila. Ker Odbor za spremljanje ob koncu seje ni bil več sklepčen je bilo dogovorjeno, da se predloge v zvezi z merili za izbor operacij združi in članom pošlje po elektronski pošti, da se do njih opredelijo ter da se na podlagi tega pripravi predlog mnenja Odbora za spremljanje.

Organ upravljanja je pripravil sintezo podanih pripomb in predlogov ter jih posredoval v glasovanje članom Odbora za spremljanje. Na podlagi rezultatov glasovanja je Organ upravljanja pripravil mnenje Odbora za spremljanje o katerem se je glasovalo na 2. dopisni seji Odbora za spremljanje, ki je potekala od 21. 7. 2015 do 23. 7. 2015.

Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je v skladu z rezultati dopisne seje sprejel naslednje mnenje v zvezi z merili za izbor operacij v okviru PRP 2014-2020:

– Pri merilih ne sme biti ključna cena, ampak kakovost (M1.1, M1.2 in M2).

– Pri podukrepu agromelioracije na komasacijskih območjih delež soglasij ni primerno merilo saj je minimalni delež soglasij že opredeljen z zakonodajo. Območja so namreč posestno in strukturno različna, zato je na nekaterih področjih lažje dobiti večji odstotek soglasij, kot na drugih območjih (M4.3).

– Zaradi malo namakalnih površin predlagamo tudi, da se 300 ha pri namakalnih površinah zmanjša in nadomesti z 200 ha (M4.3).

– Koeficient razvitosti občine naj se izloči iz meril, saj za ta podukrep to ni primerno merilo (M4.3).

– Zniža naj se maksimalno število točk pri merilu Ureditev gozdnih prometnic izven območij Natura 2000 (M4.3).

– Pri programu LEADER je treba večji poudarek dati vsebini in ne organiziranosti posameznega LAS-a. Merila naj se osredotočajo na število prebivalcev in ne na število občin. Ta točkovni mehanizem je treba zamenjati in namesto števila občin določiti kot kriterij število prebivalcev, vključenih v LAS (M19).

Organ upravljanja je smiselno upošteval mnenje Odbora za spremljanje in pripravil dopolnjeno verzijo dokumenta Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, ki jo je na dopisni seji 27. 7. 2015 potrdil tudi Organ upravljanja.

Na podlagi mnenja Evropske komisije z dne 30. 7. 2015 je Organ upravljanja tudi za podukrep 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov v dokument vključil merila za izbor operacij.

Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 bodo vključena tudi v izvedbene predpise in postopke za izvajanje ukrepov PRP 2014–2020.

Opomba:

1Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi uredbe sveta (ES) št. 1698/2005 (ul l 347, 20.12.2013, str. 487)

MERILA ZA IZBOR (pdf)

Deli z drugimi