30. 12. 2016 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami razpisalo 1 mio evrov

V Uradnem listu je bil danes objavljen 1. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS) je razpisanih 1 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24 ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Operacije oz. projekti sodelovanja morajo imeti jasno opredeljen rezultat in opredeljene koristi za lokalno območje. Operacija je lahko usmerjena v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem (npr. publikacije, seminarji, izmenjava osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela ter skupnega dela na razvoju območja). Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Stopnja javne podpore je 85 odstotkov upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS. Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bo potekal na ARSKTRP od 23. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017 do 24. ure. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša 60 od 100 možnih točk.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa bo v januarju izvedlo tudi javno predstavitev objavljenega javnega razpisa.

Povezava do javnega razpisa

Deli z drugimi