30. 10. 2020 – Na dveh javnih razpisih več kot 13 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 13.015.046 evrov. Od tega je 9.015.046 evrov namenjenih za naložbe v ureditev hlevov, skladišč za krmo ter objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme, 4.000.000 evrov pa za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov ter nakup pripadajoče opreme za namen prve prodaje rastlinskih pridelkov. Vložitev vloge poteka od 23. novembra 2020 do vključno 27. januarja 2021 do 23.59. ure.

 

 

infoslika 16. javni razpis

16. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

Nepovratna sredstva v višini 9.015.046 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci lahko vložijo podporo tudi za zaključene naložbe (ne velja za kolektivne naložbe).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša:

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

 

 

 

infoslika 17. javni razpis

17. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za kolektivne naložbe v ureditev zbirnih centrov in skladišč ter nakup pripadajoče opreme, v katerih se izvaja priprava primarnih rastlinskih pridelkov članov skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge za namen prve prodaje.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

Nepovratna sredstva v višini 4.000.000 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Upravičenci do podpore so skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge.

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Do podpore niso upravičene zaključene naložbe.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša: 45 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore. 

Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram. 

Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču AKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis. 

Javna razpisa sta del aktivnosti MKGP kot odziv na covid-19 krizo in omogočata zagon močnega investicijskega cikla, katerega ključni namen je podpreti pridelavo hrane in krepiti odpornost prehranskega sistema v Sloveniji.

 

*   *   *

Dodatne informacije:

Info točke PRP

Javni razpisi

16. javni razpis iz podukrepa 4.1

17. javni razpis iz podukrepa 4.1

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi