3. 9. 2020 – V javni obravnavi sprememba uredbe, ki ureja izvajanje podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

 

otvoritev mfac2018 19

Avtor: Mitja Sodja /Turizem Bohinj.

 

V javni obravnavi je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

S predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 se kot upravičena shema dodaja nova shema kakovosti zajamčena tradicionalna posebnost s proizvodom seneno mleko, poleg tega se v okviru sheme kakovosti zaščitena označba porekla dodaja proizvod oljčno olje Istra in v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost proizvoda prašiči in meso prašičev. S predlogom uredbe se podpirajo tudi upravičenci iz sektorjev oljke, mleko in prašičjereja, ki bodo imeli možnost povračila stroškov, nastalih z vključitvijo v podprto shemo kakovosti, stroškov letnih prispevkov za sodelovanje v njih in pregledov, potrebnih za preverjanje skladnosti s specifikacijami posameznih shem. Pričakovani rezultati predloga spremembe so povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz omenjenih sektorjev, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in posledično tudi boljša prepoznavnost teh proizvodov med potrošniki.

Predlog uredbe predvideva tudi zmanjšanje razpoložljivih sredstev, katera se bodo prerazporedila na ukrepe, kjer je zaznano boljše črpanje sredstev. Razlog za zmanjšanje sredstev je trenutno manjše zanimanje za vključevanje v shemo kakovosti izbrana kakovost, ker trenutno še ni množičnega odziva s strani sektorjev prašiči in sadje, poleg tega pa v shemo še niso vključeni ostali sektorji kot so npr. vrtnine, žita, vino, za katere se pripravljajo ustrezne specifikacije in bodo predvidoma predmet podpore v novem programskem obdobju.

Zaradi približevanja izteka programskega obdobja 2014-2020 in nepravočasnega sprejema EU aktov, ki bodo urejali prenos finančnih obveznosti iz sedanjega Programa razvoja podeželja v nov program (t.i. strateški načrt), je trenutno onemogočeno sprejemanje 5 letnih obveznosti, saj sedaj veljavna EU zakonodaja omogoča, da je upravičen izdatek iz Programa razvoja podeželja tisti, ki nastane do konca leta 2023, predviden javni razpis, ki bo objavljen v letu 2020, pa bi pomenil finančne obveznosti tudi v letih 2024 in 2025. Zaradi navedenega se s predlogom uredbe skrajšuje obdobje upravičenosti do podpore na 3 leta.

Prav tako se z namenom zmanjšanja administrativnih bremen, tako za upravičence kot tudi za Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja Republike Slovenije, ter z namenom zmanjšanja stopnje napake s predlogom Uredbe uvaja elektronski vnos zahtevkov za izplačilo sredstev.

Pripombe je možno podati najkasneje do 16. 9. 2020, in sicer elektronsko na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Predlog uredbe – WORD format

Predlog uredbe – PDF format

Informacija o predpisu

Deli z drugimi