3. 3. 2016 – Predstavniki 26 držav članic EU na srečanju nacionalnih mrež za podeželje v Sloveniji

Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in Evropska mreža za razvoj podeželja sta uspešno organizirala dvodnevno srečanje nacionalnih mrež na Bledu. Udeleženci so bili zelo zadovoljni z organizacijo in lepoto Gorenjske, številne delavnice pa so ponudile številne možnosti za nadaljnje izboljševanje aktivnosti nacionalnih mrež in ideje za mednarodno sodelovanje.

V torek, 1. 3. 2016, se je zaključilo dvodnevno srečanje nacionalnih mrež. Eno izmed štirih pomembnih ciljev delovanja nacionalnih mrež je tudi kakovostno izvajanje programov razvoja podeželja (PRP), saj se pogosto izkaže, da določeni ukrepi PRP ne zaživijo v polni meri oz. da se določena problematična področja ne razvijajo sama po sebi, ampak so potrebne dodatne aktivnosti kot so informacije, spodbude, delavnice, primeri dobrih praks in podobno. Srečanja mrež tako nudijo priložnost, da si nacionalne podporne enote, ki izvajajo aktivnosti nacionalnih mrež, izmenjajo izkušnje, dobre prakse in vzpostavijo tudi mednarodno sodelovanje za reševanje skupnih izzivov.

Glavne teme, ki so bile obravnavane na tokratnem srečanju, so bile podpora ukrepom PRP, ki podpirajo kratke verige, sodelovanje in mlade kmete.

Na področju kratkih verig so udeleženci ugotavljali, da so kratke verige in s tem povezana lokalna samooskrba in sheme kakovosti pomembne vsebine v posameznih državah članicah, v katerih tudi že obstajajo številne dobre prakse naslavljanja tega vprašanja. Pri krepitvi sodelovanja se je razprava oprla predvsem na ukrep 19 Sodelovanje, čeprav se sodelovanje podpira tudi preko drugih ukrepov PRP. Opozorjeno je bilo na težave glede državnih pomoči, v načrtu pa so številne delavnice in seminarji v izvedbi ENRD in EIP mreže. Na področju mladih kmetov je situacija v vseh državah problematična iz vidika starostne strukture kmetov, saj je le-ta previsoka. Mlade kmete bi veljalo opozoriti na možnost pridobivanja sredstev tudi iz drugih politik, kot je npr. Evropski socialni sklad, pri informiranju mladih pa so še posebej pomembni novi in mladim prilagojeni načini komuniciranja kot so kratki filmi oz. spoti, socialni mediji in informacije o projektih. Udeleženci so se dogovorili za skupne aktivnosti – medsebojno obveščanje o dobrih pristopih, priprava pregleda aktivnosti posameznih mrež pri delu z mladimi in vzpostavitve skupne mednarodne platforme, na podlagi katere bi se izvajala razprava in objavljali različni dokumenti. Del razprave je bilo namenjeno tudi podpori socialni vključenosti, predvsem migrantov in beguncev. Na to temo je Evropska komisija pripravila mnenje o možnostih podpore v okviru ukrepov PRP, skandinavske države in Nemčija pa že izvajajo številne iniciative integriranja.

Ob robu dogodka se je na pobudo slovenske mreže za podeželje izvedlo tudi prvo srečanje sosednjih nacionalnih mrež. Sestanka so se udeležili predstavniki hrvaške, italijanske, avstrijske in madžarske mreže. Udeleženci so pobudo za sodelovanje pozdravili in se dogovorili o prvih prihodnjih aktivnostih.

Izvedena je bila tudi delavnica na temo spremljanja in vrednotenja aktivnosti nacionalnih mrež, saj je to v tem programskem obdobju zelo pomembno in zahtevno področje. Potrebno bo ovrednotiti prispevek posamezne nacionalne mreže k izvedbi PRP 2014–2020. Za ta namen se vzpostavlja tabela spremljanja in smernice za izvedbo vrednotenja. Razprava, ki jo je vodila Evropska evalvacijska mreža, pa je potekala tudi o potrebi po izvajanju samovrednotenja.

Za udeležence je bil organiziran tudi ogled izvedenih projektov PRP 2007–2013 v Bohinju. Ogledali smo si sirarno Pr’ Tonejc, Bohinjsko tujsko sobo v okviru Eko hotela Bohinj in obnovljeni kozolec toplar v Studorju.

Evropska mreža za razvoj podeželja (ENRD) najmanj dva krat letno organizira srečanje nacionalnih mrež za podeželje EU. Četrto srečanje nacionalnih mrež je bilo tako organizirano v sodelovanje s slovensko mrežo za podeželje. Udeležilo se je 65 udeležencev iz 26 EU držav članic. Poleg Evropske mreže za razvoj podeželja je sodelovala tudi Evropska evalvacijska mreža za razvoj podeželja, prisotna pa sta bila tudi predstavnika Evropskega inovacijskega partnerstva (EIP) na področju kmetijske produktivnosti.

 

Fotografije

 

Deli z drugimi