29. 9. 2016 – Izdani prvi odločbi MGRT o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je s pridobljenim soglasjem k izdaji odločbe o potrditvi Strategije lokalnega razvoja in Lokalne akcijske skupine s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdalo prvi odločbi o potrditvi lokalnih akcijskih skupin za obdobje 2014–2020, pri katerih je vodilni sklad ESRR, in sicer za:

– LAS MEŽIŠKE DOLINE v višini 1.370.725,00 € (EKSRP in ESRR),

– LAS LOŠKEGA POGORJA v višini 1.661.940,00 € (EKSRP in ESRR).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s soglasjem k izdaji odločbe o potrditvi SLR in LAS s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo že izdalo naslednje odločbe o potrditvi LAS za obdobje 2014–2020, pri katerih je vodilni sklad EKSRP, in sicer za:

–       LAS Med Snežnikom in Nanosom,

–       LAS Srce Slovenije,

–       LAS Od Pohorja do Bohorja,

–       LAS Za mesto in vas,

–       LAS Raznolikost podeželja,

–       LAS Dolina Soče,

–       LAS Suha krajina, Temenica in Krka,

–       LAS Obsotelje in Kozjansko,

–       LAS Pri dobrih ljudeh 2020,

–       LAS Dolenjska in Bela krajina,

–       LAS Posavje,

–       LAS Goričko 2020,

–       LAS Mislinjske in dravske doline,

–       LAS V objemu sonca.

Na zaokroženih območjih so se po Sloveniji oblikovala lokalna partnerstva oziroma lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS). LAS so v večini že pripravile svoje strategije lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), ki predstavljajo enega izmed pogojev za potrditev lokalnih akcijskih skupin ter pridobitev pravice do črpanja sredstev namenjenih izvajanju Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD) v programskem obdobju 2014–2020. Za črpanje so poleg sofinanciranega deleža sredstev Proračuna Slovenije na voljo še sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

LAS bodo sredstva koristila na osnovi potrjenih operacij oziroma projektov vse do leta 2023.

Potrjeni LAS bodo pripravili in objavili javne pozive za izbor operacij na svojih spletnih straneh in v lokalnih medijih. Kdo bodo upravičenci na posameznem javnem pozivu, bodo najprej določili organi LAS, nato pa pristojne institucije.

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja, ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi