29. 4. 2016 – Napoved objave javnega razpisa za ureditev gozdnih vlak iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes, 29. 4. 2016, v Uradnem listu in na spletnih straneh MKGP objavilo prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 3 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 23. 5. 2016 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Program razvoja podeželja.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma.

Nepovratna sredstva v višini 3 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo točk, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva dolžina ureditev gozdnih vlak, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

Povezave:

razpisna dokumentacija;

INFO točke.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi