29. 12. 2017 – Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami nov javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

V Uradnem listu bo danes objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin je razpisanih 1,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 2018 do 24 ure.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Javni razpis je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med LAS znotraj Republike Slovenije ali med LAS in skupino javno-zasebnih partnerjev z drugih držav članic Evropske unije ali z območij tretjih držav.

V okviru podukrepa se izvajajo operacije, ki imajo jasno opredeljen rezultat in jasno opredelijo koristi za območje. Operacija je lahko osredotočena tudi v krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem npr. publikacijami, seminarji, namenjenimi usposabljanju, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja. Izvajajo se lahko tudi operacije, ki se navezujejo na tematike kot so, razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocija novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter kolektivne okoljske operacije.

Stopnja javne podpore je 85 odstotkov upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS v sodelovanju s člani LAS. Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na ARSKTRP od 22. 1. 2018 do vključno 2. 4. 2018 do 24. ure. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša 60 od 100 možnih točk.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP.

Javni razpis

Prijava na e-novice

Deli z drugimi