29. 12. 2015 – Objavljena je Investicijska uredba PRP 2014-2020

Vlada Republike Slovenije je včeraj objavila t. i. Investicijo uredbo oz. Uredbo o izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva in podukrepa Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Uredba ureja izvajanje ukrepa 4 – Naložbe v osnovna sredstva, ki je namenjen razvoju kmetijstva, predelave ali trženja kmetijskih in živilskih proizvodov ter kmetijske in gozdarske infrastrukture. Ukrep spodbuja izvajanje naložb v osnovna sredstva, ki bodo prispevale k večji produktivnosti, ekonomski in okoljski učinkovitosti ter povečanju odpornosti na podnebne spremembe oziroma prilagajanju nanje. V ta okvir sodijo tudi naložbe v kmetijsko in gozdarsko infrastrukturo. Prav tako s podprtimi naložbami ukrep prispeva k povečanju dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in njihovemu uspešnejšemu trženju vzdolž agroživilske verige. Ukrep je razdeljen na naslednje podukrepe in operacije: podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, podukrep 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov ter podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva z naslednjimi tipi operacij: Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih, Izgradnja velikih namakalnih sistemov, Tehnološke posodobitve velikih namakalnih sistemov ter Ureditev gozdne infrastrukture.

Uredba ureja tudi izvajanje podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov z naslednjima tipoma operacij: Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter Naložbe v pred-industrijsko predelavo lesa. Podukrep 8.6 je namenjen trajnostnemu razvoju gozdarstva kot gospodarske panoge preko spodbujanja naložb v gozdarske tehnologije, mobilizacijo in pred-industrijsko predelavo lesa. To so naložbe, ki so ključne za trajnostno gospodarjenje z gozdom, krepitev gozdno-lesne verige, povečanje dodane vrednosti lesa, večjo profesionalizacijo in varnost dela v gozdovih.

Uredba po podukrepih in operacijah določa namen podpore, upravičence, upravičene stroške, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti, finančne določbe in postopke za odobritev vlog in izplačilo zahtevkov za izplačilo sredstev.

Terminski načrt objave javnih razpisov bo predvidoma objavljen v začetju januarja leta 2016.

Povezava do uredbe: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4132

Deli z drugimi