29. 12. 2014 – Obvestilo prašičerejcem o izvedbi ukrepa Dobrobit živali v letu 2015

Z ukrepom »Dobrobit živali« (v nadaljevanju: ukrep DŽ) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 14–20) ste nekateri prašičerejci že dobro seznanjeni, saj se je ukrep DŽ, kot prvi izmed ukrepov PRP 14 – 20, začel izvajati že v letu 2014, še pred potrditvijo PRP-ja. Ker so tekom usklajevanj z Evropsko komisijo v postopku sprejemanja PRP 14 – 20, zgodile določene spremembe tudi pri ukrepu DŽ, vas želimo seznaniti z obveznostmi pri izvajanju ukrepa DŽ v letu 2015.

Vstopni pogoji za ukrep DŽ so za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 praktično nespremenjeni. Nosilec kmetijskega gospodarstva bo moral ravno tako imeti za kmetijsko gospodarstvo (v nadaljevanju: KMG) oziroma, če je znotraj KMG več gospodarstev (več lokacij, kjer se redijo prašiči) za posamezno gospodarstvo, na katerem uveljavlja ukrep DŽ, izdelan in v Centralni register prašičev (v nadaljevanju: CRPš) vnesen program dobrobiti živali (v nadaljevanju: program DŽ). Poleg tega bo moral nosilec KMG na dan izdelave programa DŽ na KMG oziroma na posameznem gospodarstvu, če je znotraj KMG več gospodarstev, za katere bo uveljavljal ukrep DŽ, rediti: 20 ali več plemenskih svinj oziroma plemenskih mladic, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na plemenske svinje, plemenske mladice ali tekače, oziroma 100 ali več prašičev pitancev, če bo uveljavljal zahteve, ki se nanašajo na prašiče pitance. Razlika glede na leto 2014 je, da mora biti program DŽ izdelan in vnesen v CRPš en dan pred začetkom obveznosti.

Nosilci KMG morate skupaj z izbranim zootehnikom in veterinarjem (v nadaljevanju: izvajalci svetovanj) izdelati program DŽ. Izvajalci svetovanj morajo najprej popisati stanje na KMG in skupaj z rejcem pripraviti program DŽ, nato pa morajo zahtevane podatke iz tega programa še elektronsko vnesti v CRPš. Priprava tega programa je za nosilce KMG v celoti brezplačna. Podatki o izvajalcih svetovanj bodo objavljeni na spletnih straneh MKGP, o čemer pa boste še naknadno obveščeni.

Ne glede na navedeno pa vam ni potrebno v celoti izdelati novega programa DŽ za gospodarstvo, za katero je bil program DŽ izdelan že v letu 2014, če pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ za leto 2015 ni nobenih sprememb glede na predhodno leto. V tem primeru izvajalci svetovanj za leto 2015 ne izdelajo ponovno celotnega programa DŽ, ampak po izvedenem pregledu gospodarstva in svetovanju v CRPš vpišejo iste podatke kot za predhodno leto. Če za leto 2015 predvidevate spremembe pri izvajanju zahtev ukrepa DŽ, pa morajo izvajalci svetovanj program DŽ iz leta 2014 posodobiti le v delu, ki se nanaša na spremembe na gospodarstvu ter podatke iz posodobljenega programa DŽ vnesti v CRPš za leto 2015.

Poleg zgoraj navedenih vstopnih pogojev boste morali nosilci KMG, vsaj en član vaše kmetije ali oseba, ki je na zadevnem kmetijskem gospodarstvu zaposlena, predvidoma od začetka septembra pa do 15. decembra 2015, opraviti štiriurno usposabljanje iz vsebin dobrobiti živali.

Poleg vstopnih pogojev in usposabljanja boste morali nosilci KMG za pridobitev plačil za ukrep DŽ izbrati in izpolnjevati vsaj še eno zahtevo iz spodnjega nabora zahtev, ki je v primerjavi z letom 2014 nekoliko zožen:

1.    za plemenske svinje in mladice:
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom,
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,
– zahtevo za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine,

2.    za plemenske svinje:
– zahtevo za toplotno ugodje plemenskih svinj in pujskov,

3.    za tekače:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,

4.    za pitance:
– zahtevo za 10 % večjo neovirano talno površino od predpisane,
– zahtevo za skupinsko rejo z izpustom.

V kolikor izpolnjujete vstopni pogoj glede najmanjšega števila prašičev in se nameravate v ukrep DŽ vključiti v letu 2015, vas želimo opozoriti, da boste morali prvič sporočiti stalež prašičev po predpisanih kategorijah v CRPš že v mesecu januarju 2015, vlaganje zahtevkov za ukrep DŽ pa bo enako kot letos potekalo hkrati z vlaganjem zbirne vloge.

Nosilci KMG boste morali v koledarskem letu trajanja obveznosti (trajanje obveznosti v letu 2015 je od 1. marca 2015 do 31. decembra 2015) stalež prašičev v CRPš sporočati za vsak prvi dan v mesecu najpozneje do sedmega dne v tekočem mesecu. Če ima KMG več lokacij, kjer redi prašiče in ima vsaka od teh lokacij svojo G-MID številko, potem morajo biti podatki o številu prašičev sporočeni za vsak G-MID.

Sporočanje staleža prašičev mora biti redno, saj so sporočeni podatki o številu prašičev kasneje podlaga za izračun izplačila za ukrep DŽ. Tudi v primeru, ko se zgodi, da imate na prvi dan v mesecu prazen hlev, morate v CRPš sporočiti stanje nič (0). Če staleža prašičev v CRPš ne boste sporočili enkrat, se vam bo plačilo za celotni ukrep znižalo za 15 odstotkov. Če se to ponovi drugič, se plačilo za celoten ukrep zniža za 30 odstotkov, če pa staleža ne sporočite trikrat ali več, se plačilo za celotni ukrep zavrne.

Podatke o staležu prašičev boste morali nosilci KMG v CRPš vnesti neposredno v elektronski obliki. Če želite, lahko to v vašem imenu naredi tudi druga pooblaščena oseba. Ker je rok za sporočanje razmeroma kratek, vam priporočamo, da si uredite elektronski dostop do CRPš. Dostop do CRPš preko portala Volos je za rejce brezplačen, pridobite pa ga lahko z izpolnitvijo vloge, ki je objavljena na spletni strani Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin: povezava.

Sporočanje staleža prašičev za namen ukrepa DŽ je določeno s Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list RS, št. 112/2013). Stalež je treba sporočati za naslednje kategorije prašičev:

– prašiči tekači,
– prašiči pitanci,
– plemenske svinje in
– plemenske mladice.

Poleg pravočasnosti sporočanja vas moramo opozoriti tudi na pravilnost sporočenih podatkov, saj bo le-ta predmet ustreznih kontrol s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ali pristojne inšpekcije.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi