29. 12. 2014 – KOPOP v PRP 2014−2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 5. 12. 2014 Evropski komisiji poslalo drugi uradni predlog Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014−2020 (PRP 2014−2020). PRP 2014−2020 prinaša nekatere spremembe in s tem nove možnosti za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Z letom 2015 se bo v okviru PRP 2014−2020 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (ukrep KOPOP), ki bo nadomestil obstoječi ukrep kmetijsko okoljskih plačil (ukrep KOP) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007−2013. Ukrep KOPOP je pomemben del PRP 2014−2020 in ravno zaradi svoje zahtevnosti je v drugi fazi usklajevanja z Evropsko komisijo doživel precejšnje vsebinske in strukturne spremembe. Tako se bodo v ukrepu KOPOP lahko podpirale le tiste kmetijske prakse, ki prispevajo k varovanju okolja ter blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Prav tako bo del PRP 2014−2020 ukrep Ekološko kmetovanje (ukrep EK), s to razliko, da se izvaja samostojno, torej ne več kot del ukrepa KOPOP.

Ukrep KOPOP

Ukrep KOPOP je namenjen ohranjanju in spodbujanju nadstandardnih kmetijskih praks, ki predstavljajo višje zahteve od običajne kmetijske prakse. Podpora je tako namenjena tistim kmetijskim gospodarstvom (KMG), ki pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti in krajine, varovanju vodnih virov ter s prilagoditvijo kmetovanja prispevajo k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam. Aktivnosti, ki se bodo izvajale in bi prispevale k ohranjanju oziroma izboljšanju stanja, so v ukrepu KOPOP definirane kot zahteve v okviru operacij.

Ukrep KOPOP sestavlja 19 operacij, znotraj katerih so obvezne in (kjer so na voljo) izbirne zahteve. Upravičenec lahko na isti površini istočasno izvaja več operacij oz. zahtev. V vsakem primeru mora prevzete obveznosti KOPOP (obvezne in izbirne zahteve) izvajati vsaj 5 let. Po preteku petih let bo možno letno podaljšanje obveznosti. Seznam dovoljenih kombinacij KOPOP operacij in zahtev bo dostopen na spletnih straneh MKGP in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ostaja pravilo iz PRP 2007−2013, da je najmanjša upravičena površina za posamezno zahtevo 0,1 ha. Na KMG mora biti v posamezno zahtevo vključenih najmanj 0,3 ha površin. Novost ukrepa KOPOP je, da mora imeti KMG skupno najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, sicer vstop v ukrep KOPOP ne bo možen. Izjema sta operacija »Ohranjanje mejic«, ki je vezana na tekoči meter, in operacija »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje«, ki je vezana na GVŽ.

Vsaka zahteva (obvezna in izbirna) je finančno ovrednotena. Plačila za posamezne zahteve so določena na osnovi modelnih kalkulacij, ki izražajo stroške za kritje vseh ali dela dodatnih stroškov oziroma izpada dohodka zaradi prevzetih obveznosti iz naslova ukrepa KOPOP. Upravičenci bodo za izvajanje zahtev, vezanih na ohranjanje naravovarstveno pomembnih travišč, vodnih virov in krajine, upravičeni do 100 % izračunane vrednosti za izgubo dohodka oz. dodatno delo, ki bo nastalo zaradi izvajanja posamezne zahteve, za zahteve v okviru ostalih operacij pa je plačilo 60 % glede na izračunano vrednost zahteve. V obeh primerih gre za zelo pomemben napredek ukrepa KOPOP, kajti v PRP 2007–2013 so bila plačila na ravni 41 % izračunane vrednosti.

KMG bo ob vstopu v ukrep KOPOP moralo najprej izpolnjevati pogoje upravičenosti. S prevzemom obveznosti pa bodo v času trajanja obveznosti morali biti izpolnjeni splošni pogoji za izvajanje ter posamezne zahteve operacij, ki jih bo upravičenec izbral.

Pogoji upravičenosti

V ukrep KOPOP lahko vstopi le tisto KMG, ki ima vsaj 1 ha kmetijskih površin v uporabi, je vpisano v register kmetijskih gospodarstev (RKG), upravičenec (nosilec KMG) ima opravljen 6-urni program usposabljanja s področja kmetijsko okoljskih in kmetijsko podnebnih vsebin, izdelan program aktivnosti kmetijskega gospodarstva, za izdelavo katerega potrebuje upravičenec gnojilni načrt ter analizo tal, kadar je to potrebno, glede na izbrane operacije oziroma zahteve.

Program aktivnosti kmetijskega gospodarstva

Novost v ukrepu KOPOP je program aktivnosti (PA), ki ga morajo imeti upravičenci izdelanega pred vstopom v ukrep KOPOP, a najpozneje en dan pred vnosom zbirne vloge. Namen priprave PA je informirati in pravočasno usposobiti upravičence za izvajanje ukrepa KOPOP. Obenem se v PA definirajo vse aktivnosti in obveznosti, ki se bodo na KMG izvajale iz naslova ukrepa KOPOP in/ali ukrepa EK. PA izdelajo izvajalci svetovanj v sodelovanju z upravičencem, pri čemer je izdelava PA za upravičenca brezplačna, če vstopi v ukrep KOPOP in/ali ukrep EK. V primeru, da v času trajanja obveznosti pride do sprememb in/ali dopolnitev ukrepa KOPOP in/ali ukrepa EK, je treba PA ustrezno dopolniti. Če se upravičenec vključi v KOPOP in EK, se izdela en PA za oba ukrepa. V primeru KMG − planina mora biti izdelan poseben PA za planino.

Gnojilni načrt in analiza tal

Pred pripravo PA bo moral biti na vsakem KMG za tiste GERK-e, na katerih se gnoji z mineralnimi gnojili, izdelan gnojilni načrt na podlagi analize tal, ki ni starejša od petih let. Na gnojilnem načrtu mora biti naveden datum izdelave tega načrta in ne le datum, ko je bil natisnjen. Analiza tal mora biti izdelana vsaj za naslednje parametre: P, K in organska snov. Za travinje analiza tal na organsko snov ni potrebna. Na analizi tal morajo biti obvezno navedeni vsi GERK-i, za katere je izdelana. Iz analize tal mora biti razvidno, kdo jo je izdelal in datum analize tal.

V kolikor analize tal, ki so še veljavne, ne vsebujejo vseh zgoraj zahtevanih podatkov, je takšne analize treb dopolniti z manjkajočimi podatki (npr. manjka navedba GERK-ov, za katere je analiza tal izdelana). Tovrstno dopolnitev analize tal izvede laboratorij.

Splošni pogoji za izvajanje

Splošne pogoje mora upravičenec izvajati v času trajanja prevzetih obveznosti. Tako mora opraviti program usposabljanja v zvezi s kmetijsko okoljsko podnebnimi vsebinami v obsegu najmanj štirih ur letno, v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja, v okviru katere se upravičencu svetuje glede pogojev in zahtev ter pravilnega izvajanja prevzetih kmetijsko okoljsko podnebnih obveznosti, ves čas trajanja obveznosti voditi evidenco o vseh delovnih opravilih, ki se izvajajo pri ukrepu KOPOP, in pri izvajanju posameznih operacij ne sme uporabljati blata iz komunalnih čistilnih naprav.

Operacije

Ukrep KOPOP vsebuje naslednjih 19 operacij: (1) Poljedelstvo in zelenjadarstvo, (2) Hmeljarstvo, (3) Sadjarstvo, (4) Vinogradništvo, (5) Trajno travinje I, (6) Trajno travinje II, (7) Posebni traviščni habitati, (8) Traviščni habitati metuljev, (9) Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, (10) Steljniki, (11) Vodni viri, (12) Ohranjanje habitatov strmih travnikov, (13) Grbinasti travniki, (14) Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, (15) Planinska paša, (16) Visokodebelni travniški sadovnjaki, (17) Ohranjanje mejic, (18) Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, (19) Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Posamezna operacija je sestavljena iz obveznih zahtev in izbirnih zahtev, kjer so te na voljo. Z vstopom v posamezno operacijo je treba izvajati vse obvezne zahteve, medtem ko je dodajanje izbirnih zahtev znotraj operacije prostovoljno. Vse zahteve so finančno ovrednotene in s kombinacijo posameznih obveznih in izbirnih zahtev znotraj operacije in med operacijami lahko upravičenec na isti površini prejme največ 600 €/ha letno za njivske površine, 900 €/hektar letno za trajne nasade, 450 €/ ha letno za ostale površine oziroma 200€/GVŽ letno.

V ukrep KOPOP je mogoče vstopati skozi celotno programsko obdobje, razen v operacije pod točkami 1– 6, 18 in 19, kjer je vstop možen samo v letih 2015 in 2016.

Pogojenost izvajanja operacij na posebnih območjih

Določene operacije so glede na to, na katerih območjih ležijo posamezna zemljišča, med seboj povezane. V tem primeru se upravičenci lahko v take operacije vključijo le, če izvajajo vse obvezne zahteve povezanih operacij.

Upravičenci, katerih površine ležijo na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (NUV), se v izvajanje operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo lahko vključijo le, če se istočasno vključijo tudi v izvajanje operacije Vodni viri z najmanj 30 % njivskih površin na območju Dravske kotline in najmanj 20 % njivskih površin na drugih območjih iz NUV. Tudi če se upravičenci vključijo le v izvajanje operacije Vodni viri, morajo to operacijo na območju Dravske kotline iz NUV izvajati na najmanj 30 % njivskih površin, na drugih območjih iz NUV pa na najmanj 20 % njivskih površin.

Upravičenci, katerih površine ležijo na ekološko pomembnih območjih posebnih traviščnih habitatov, traviščnih habitatov metuljev in steljnikov ali območjih pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, se v zahtevo Trajno travinje I in Trajno travinje II lahko vključijo le, če se istočasno vključijo tudi v izvajanje ene izmed operacij, pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti (Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Steljniki ali Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov) z najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj navedenih območij. Za ta pomembna ekološka območja so izdelani sloji.

Če upravičenci informacije, ali njihove površine ležijo v zgoraj omenjenih posebnih območjih, še nimajo, bodo to izvedeli najkasneje pri vnosu PA.

Povezava ukrepa KOPOP z ukrepom Ekološko kmetijstvo

Ekološki kmetje bodo lahko vstopali tudi v ukrep KOPOP, če se zahteve za izvajanje ne bodo prekrivale. Plačila se bodo v tem primeru seštevala, pri čemer se bo upošteval najvišji dovoljeni znesek plačil (primer: k najvišjemu dovoljenemu plačilu za njive iz naslova KOPOP se lahko dodatno prišteje najvišje dovoljeno plačilo za njive iz ukrepa Ekološko kmetovanje). Je pa treba poudariti, da bo moral ekološki kmet, v primeru ko se bo želel vključiti tudi v ukrep KOPOP, izpolniti tudi pogoje upravičenosti iz ukrepa KOPOP. To tudi pomeni, da se bo moral udeležiti 6-urnega predhodnega usposabljanja za KOPOP.

Deli z drugimi