29. 1. 2020 – Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020

Avtor_Špela_Levačič

 

MKGP je pripravilo nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov do konca leta 2020. V okviru izvajanja PRP 2014–2020 je bilo do 31. 12. 2019 odobrenih 71,7 % ter izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev, kar znaša 609,9 milijonov evrov, ki so jih prejeli upravičenci. Do konca leta 2020 bo tako iz naslova Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih še 14 javnih razpisov. Od leta 2015 dalje je bilo v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 objavljenih že 63 javnih razpisov.

 

V letošnjem letu je tako že bil objavljen težko pričakovan javni razpis za podukrep 7.3 – Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo. Konec januarja 2020 je predviden še en javni razpis za podukrep 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete prevzemnike.

Iz naslova podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov, podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter podukrepa 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa je predviden še po en javni razpis.

Iz naslova podukrepa 4.1 – Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva je predvidenih še pet javnih razpisov, in sicer za prilagoditev na naravne nesreče (hmeljev viroid), podnebne spremembe in okoljsko mehanizacijo, za zaščito domačih živali pred velikimi zvermi, za ureditev hlevov in nakup mehanizacije za gnojenje ter za naložbe v izvajanje dobrobiti živali (plemenske svinje in zaščita pred divjimi prašiči).

Za podukrep 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva so predvideni še trije javni razpisi, in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, za ureditev gozdne infrastrukture in za izvedbo agromelioracij.
Nadalje izpostavljamo, da bomo predvidoma marca 2020 objavili prvi javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, v okviru katerega bodo razpisana nepovratna sredstva.

Ob tej priložnosti MKGP poziva potencialne upravičence, da pravočasno pripravijo potrebne dokumente in soglasja kot so na primer poslovni načrti, okoljevarstvena soglasja, gradbena dovoljenja ipd.

Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP

Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov PRP

Deli z drugimi