28. 9. 2020 – V javni obravnavi predlog uredbe, ki bo urejala začasno podporo kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela

 

 

bohinjski zajtrk rupa bohinj 2014 11

Avtor: Mitja Sodja.

 

V javni obravnavi je predlog Uredbe o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: predlog uredbe). Svoj komentar lahko oddate do 6. 10. 2020.

Predlog uredbe ureja izvajanje novega ukrepa M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, ki se uvaja v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Ukrep 21 je namenjen tistim kmetom ter malim in srednjim podjetjem (MSP), ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov in so zaradi zaprtja javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja utrpeli upad prihodkov od prodaje.
Podlaga za uvedbo novega ukrepa je Uredba 1305/2013 EU, ki je bila s strani organov EU dopolnjena z 39 a členom, dne 24. 6. 2020.

 

Pogoji za izvajanje ukrepa M21

Upravičenec za ukrep M21 – Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela, je v letu 2019 ustvaril prihodke s prodajo kmetijskih oziroma živilskih proizvodov javnim zavodom (npr. vrtcem, osnovnim oziroma srednjim šolam, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaškim domovom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo, centrom šolskih in obšolskih dejavnosti).

Upravičenci so:

• nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev,

• nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva,

• MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU). Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.

Upravičenec, ki je kmetijsko gospodarstvo, je v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 ustvaril več kot 7.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom.

Upravičenec, ki je MSP in se ukvarja s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU, je v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 ustvaril več kot 50.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom.

Upravičenec je v obdobju od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020 glede na enako časovno obdobje leta 2019 utrpel več kot 30-odstotni upad prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom (v nadaljevanju: upad prihodkov od prodaje javnim zavodom).

 

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot enkratno pavšalno plačilo.

Znesek javne podpore znaša do vključno 7.000 evrov za upravičenca, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na naslednji način:

• upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 30 % in do vključno 50 %: podpora znaša 3.500 evrov;
• upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 50 % in do vključno 70 %: podpora znaša 5.000 evrov,
• upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 70 %: podpora znaša 7.000 evrov.

Znesek javne podpore znaša do vključno 50.000 evrov za upravičenca, ki je MSP in se ukvarja s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU, pri čemer je rezultat proizvodnega procesa lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi in se določi na naslednji način:

Če je rezultat proizvodnega procesa proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k PDEU (nekmetijski proizvod), se pri določitvi zneska podpore upošteva pravila državnih pomoči.

Merila za izbor

Ukrep se bo izvajal z zaprtim javnim razpisom. Do podpore bodo upravičeni tisti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev ter presegajo vstopno mejo točk, opredeljeno v javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.

V okviru meril za izbor bo ocenjevanje vlog temeljilo na:

• višini prihodka od prodaje javnim zavodom,

• upadu prihodkov od prodaje javnim zavodom ter

• koeficientu razvitosti občin.

Sredstva namenjena temu ukrepu se zagotovijo s prerazporeditvijo z ostalih ukrepov PRP 2014–2020.
Ukrep M21 je nastal na osnovi izhodišč, ki izhajajo iz določil evropske Uredbe 1305/2013. Da bi zagotovili čim bolj enostavno izvedbo ukrepa, temelječo na podatkih iz javnih evidenc in hkrati lahko izdali odločbe do konca tega leta, smo oblikovali ukrep in merila, ki ne zahtevajo dodatnega individualnega dokazovanja s strani upravičencev, ampak se vsi podatki črpajo izključno iz javnih evidenc in sicer Urada za javna plačila RS.

 

Komentar na predlog uredbe lahko podate do 6. 10. 2020, in sicer preko spletnega portala E-demokracija, na e-naslov: gp.mkgp@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Povezava na predlog predpisa v E-demokracija

– Predlog predpisa v WORD formatu: Uredba o izvajanju ukrepa Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela (člen 39b) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Deli z drugimi