28. 9. 2018 – 1,5 mio evrov za tesnejše medsebojno povezovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo prvi javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem bo razpisalo 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020). Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Vložitev vloge na javni razpis preko elektronskega sistema Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo potekala od vključno 22. oktobra do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev, v okviru posameznega sklopa pa je razpisanih do 750.000 evrov, skupno torej 1,5 mio evrov. Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podpora v okviru podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira aktivnosti spodbujanja skupnega nastopa primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitve skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dviga kakovosti proizvodov, skupnega trženja in promocije ter povečanja stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani MKGP predhodno prejele priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje. Priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ki bo uspešna na javnem razpisu, bo za svoje začetno delovanje lahko prejela podporo za največ prvih pet koledarskih let od datuma priznanja.

Ministrstvo opozarja, da organizacije za status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis. Pogoje za priznanje urejajo različni pravilniki o priznavanju skupin ali organizacij proizvajalcev. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezani v pravno osebo ali del pravne osebe ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje.

Znesek javne podpore za organizacije proizvajalcev znaša do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa do največ 25.000 evrov letno. Dejanski izplačani znesek javne podpore se določi glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev. Pri tem se upoštevajo kmetijski proizvodi iz sektorja, za katerega je priznana skupina ali organizacija proizvajalcev, ter stopnje podpore, opredeljene v Uredbi o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz PRP 2014–2020.

Prvo leto priznanja je tako skupina ali organizacija proizvajalcev upravičena do podpore v višini 10 % predvidenih prihodkov od prodaje, kar se izračuna kot potencial povprečne vrednosti tržne proizvodnje članov. Podpora se nato vsako naslednje leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 % prihodkov od prodaje. Skupina ali organizacija proizvajalcev mora najpozneje ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev izpolniti razvojne cilje, ki si jih je zastavila v poslovnem načrtu.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in drugimi organizacijami izvedlo več javnih predstavitev objavljenega javnega razpisa, v okviru katerih bo predstavljen tudi postopek priznavanja skupine ali organizacije proizvajalcev.

Dodatne informacije:

Objava javnega razpisa
INFO točke PRP
Več informacij o podukrepu 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Prijava na e-novice

Deli z drugimi