28. 7. 2017 – Odbor za spremljanje je potrdil tretjo spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in merila za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

Na svoji 10. seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, se je sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, ki je med drugim obravnaval predlog tretje spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in predlog meril za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij.

Tretja sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša med drugim naslednje spremembe.

V letu 2017 se v okviru nacionalne sheme kakovosti izbrana kakovost, pričakuje potrditev specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja, zato je odbor za spremljanje potrdil uvedbo novih vključitev pridelovalcev v shemah kakovosti podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti. S tem se pričakuje povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz sektorja sadjarstvo, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz sektorja sadjarstvo.

Zvišuje se delež podpore v okviru investicijskih podpor zaradi povečanega negativnega vpliva podnebnih sprememb (suša, pozeba, žled) v zadnjih dveh letih na sektor vrtnin, sadjarstva in vinogradništva.

Še vedno so možni novi vstopi v vse naravovarstvene operacije ukrepa KOPOP. Pri operaciji Posebni traviščni habitati (HAB) pa so uvedene nekatere spremembe. Predvsem je pomembno poudariti, da je za celotno območje HAB, ob upoštevanju regionalizacije Slovenije, določenih pet datumov, (v razponu od 20. 5. do 30. 6.) do katerih je raba zemljišč prepovedana. V operacijo HAB se uvaja tudi zahteva za mokrotne travnike, za katere velja prepoved rabe (košnje/paše) do 30. 6., prepoved uporabe mineralnih gnojil in omejitev ali opustitev gnojenja z organskimi gnojili. Upravičenci za pozno košnjo mokrotnih travnikov prejmejo višje plačilo. Višje plačilo pa prejmejo tudi v primeru, če teh travnikov ne gnojijo z organskimi gnojili.

Odbor za spremljanje je potrdil tudi zmanjšanje administrativnih bremen in poenostavitev izvajanja ukrepa 16 Sodelovanje tako za upravičence kot tudi za plačilno agencijo s potrditvijo predloga uvedbe pavšalnega načina obračunavanja stroškov na podlagi standardnih lestvic stroškov.

Potrjena je tudi sprememba v okviru podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS). V okviru podukrepa so prepoznani kot upravičenci poleg LAS-ov tudi drugi lokalni akterji na območju LAS-a. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij oz. projektov sodelovanja LAS-ov. Obe spremembi naj bi pomembno vplivali na lažjo in pospešeno pripravo projektov sodelovanja LAS-ov. Potrjene so tudi nekatere poenostavljene oblike obračunavanja stroškov v okviru podukrepa 19.4 – Podpore za tekoče stroške in animacijo.

Zelo pomembna točka dnevnega reda je bila tudi predstavitev meril za izbor operacij v okviru podukrepa 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij. Na predhodni, 9. seji Odbora za spremljanje PRP 2014–2020, so člani odbora podali pripombe na predlagana merila. Podane pripombe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v največji možni meri upoštevalo ter oblikovalo merila za izbor, v okviru katerih sta po vrednosti izenačena socialno-ekonomski vidik in geografski vidik. S tem so se merila približala kmetijam v težjih območjih za opravljanje kmetijske dejavnosti in v problemskih območjih. Te kmetije zaradi naravnih omejitev nimajo možnosti za večji razvoj, je pa izrednega pomena, da te kmetije ohranimo, saj imajo pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Javni razpis bo objavljen predvidoma v septembru 2017.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter predstavniki lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov.

Glavne naloge Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Dodatne informacije

Več informacij lahko zainteresirani dobijo:

         na spletni strani spletni strani programa razvoja podeželja http://www.program-podezelja.si.

Deli z drugimi