28. 7. 2017 – 20 mio € za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo dva nova javna razpisa iz naslova ukrepa 4 naložbe v osnovna sredstva in sicer 8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen vsem vrstam naložb na kmetijskih gospodarstvih razen nakupu kmetijske mehanizacije, ter 3. Javni razpis za Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kmetijska gospodarstva za leto 2017, ki je namenjen kmetijam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter za mikro, mala in srednja podjetja (MSP). Za oba namena je razpisanih 20 mio € nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 8. 2017 do vključno 29. 11. 2017 do 24. ure.

 

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS. 

 

8. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2017 (splošni javni razpis)

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

• ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,

• ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,

• ureditev greznic in čistilnih naprav, 

• nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,

• ureditev trajnih nasadov, 

• nakup in postavitev mrež proti toči, 

• ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

• izvedbo agromelioracij,

• zaščito čebeljih panjev pred medvedi,

• ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,

• ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika, ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba na gorskih območjih.

 

Nepovratna sredstva v višini 10 mio € se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 

 

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. 

 

Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:

• 2 mio € sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A), 

• 5 mio € sredstev namenjenih sofinanciranju  naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje  naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B), 

• preostalih 3 mio € sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C). 

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe, in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 %. 

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 1.000 € na vlogo za ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi oziroma 2.000 € na vlogo za ostale vrste naložb. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 € javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 € javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

 

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

 

3. Javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

• ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,

• ureditev skladiščnih kapacitet, 

• ureditev objektov in nakup opreme za oskrbo z vodo, posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, 

• ureditev objektov in nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo,

• nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcija objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub,

• nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

 

Podpore omogočajo izboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge, kar omogoča ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah se z naložbami omogoča dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom. 

 

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. 

Nepovratna sredstva v višini 10 mio evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Od skupno 10 mio € razpisanih nepovratnih sredstev bo:

• 4 mio € za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetij (sklop A) ter

• 6 mio € za samostojne podjetnike posameznike in pravne osebe – mikro, mala in srednja podjetja (sklop B). 

 

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 %. 

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. 

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 35 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 25 % za srednje velika podjetja ter 15 % za velika podjetja. Za odločbe, izdane po 1. 1. 2018, se navedene stopnje znižajo za 5 %.

 

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio € javne podpore, mala podjetja največ 3 mio € podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio € podpore.

 

Velik poudarek je na naložbah, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Zato se pri merilih za ocenjevanje vlog v večjem deležu upoštevajo ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Višje število točk pridobijo naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.

 

Novosti pri 3. javnem razpisu so:

• Podpora je namenjena za naložbe majhnih kmetij z namenom povečanja prihodka; to je za kmetije, ki so imele v letu 2016 prihodek iz poslovanja, ki je enak ali višji od 4.000 € in nižji od ene minimalne plače na zaposlenega v RS v letu 2016 na polnovredno delovno moč. Upravičene so le do naložbe v vrednosti do vključno 50.000 € skupne priznane vrednosti. Zanje se ne zahteva poslovnega načrta. 

• Upravičenec lahko priloži okoljevarstveno soglasje ali sklep, da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben najpozneje v treh mesecih po datumu zaprtja javnega razpisa. 

• Poenostavitve so pri pripravi elaborata, iz katerega je razviden prispevek naložbe k povečanju okoljske učinkovitosti ter pri dokazovanju učinkov naložbe v energetsko učinkovitost objektov in opreme. 

 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si.

 

Povezava na objavljene javne razpise …

Prijava na e-novice

Deli z drugimi