28. 6. 2018 – Zaščita proti toči ni več špekulacija, ampak dejstvo, o katerem mora razmisliti vsak resen kmet

Podnebne spremembe in ekstremne vremenske razmere postavljajo pred slovensko družbo in kmetijski sektor nove razvojne izzive na področju upravljanja s sušami in drugimi ekstremnimi vremenskimi dogodki. Kmetijstvo je zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj občutljivimi sektorji, saj jih vplivi podnebnih sprememb in naravne nesreče najbolj prizadanejo. Negativni vplivi podnebnih sprememb na kmetijsko proizvodnjo in z njo povezana tveganja se kažejo v krajšanju rastne dobe, intenzivnejši evapotranspiracija (izparevanje vode iz listnih rež), povečani pogostnosti ekstremnih vremenskih dogodkov, kot so neurja z vetrom in točo, pomladanske pozebe, suša, požari, poplave, zemeljski plazovi ter sprememba pogostnosti in intenzitete napadov škodljivcev in bolezni.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) zato spodbuja in izvaja različne ukrepe prilagajanja in blaženja podnebnim spremembam v okviru ukrepov skupne kmetijske politike in v okviru drugih programov, projektov ali rednih del in nalog, ki jih izvajajo javne službe na področju kmetijstva, skladno s postavljenimi usmeritvami in cilji Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri«. Namen prilagajanja kmetijske proizvodnje na podnebne spremembe je zmanjšati tveganje in škodo na okolje in zdravje ljudi zaradi sedanjih in prihodnjih škodljivih učinkov podnebnih sprememb, in sicer na način, ki je stroškovno učinkovit.

Nakup in postavitev mrež proti toči je preverjen in zanesljiv ukrep, s katerim zaščitimo sadna drevesa in druge večletne rastline ter poljščine pred točo. Uporaba mrež proti toči pa je primerna tudi za druge namene, kot je lahko zaščita pridelka pred ptiči (na primer pri ameriških borovnicah, aroniji in vinogradih) oziroma z njo lahko zaščitimo pridelek pred pokanjem in ožigom plodov (na primer pri marelicah, breskvah, nektarinah, češnjah in višnjah, malinah, robidnicah, ameriških borovnicah, aktinidiji in podobno).

Običajno se mreža proti toči postavlja v mladih nasadih (najkasneje v roku treh let po zasaditvi) oziroma sočasno z njihovo redno obnovo. Izjemoma je to smiselno, kadar je obnova nasadov posledica sanacije škode po naravnih nesrečah ali izjemnih pojavih. Postavitev mrež proti toči v starejših nasadih odsvetujemo. Postavitev nosilnih stebrov je dodaten poseg v nasad, ki ima lahko za posledico poškodovanje dreves ter temu posledično nižjo rodnost. Poleg tega pa je vprašljiva tudi ekonomičnost tega početja, saj je z redno obnovo nasadov potrebno ponovno postaviti tudi nosilne stebre za oporo rastlin in mreže proti toči.

Financiranje investicijskih projektov za namen prilagajanja podnebnim spremembam, kamor sodi tudi nakup in postavitev mrež proti toči, na ministrstvu izvajamo v okviru podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Do podpore so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

Ministrstvo je dne 30. marca 2018 objavilo 9. javni razpis za podukrep 4.1. za leto 2018, ki je namenjen izključno naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Zbiranje vlog poteka do 18. julija 2018 do 24. ure.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega:

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe in sicer za nakup in postavitev mrež proti toči (prvi predmet podpore javnega razpisa), nakup in postavitev rastlinjakov za pridelavo v tleh in pripadajoče opreme (drugi predmet podpore javnega razpisa) in ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika er nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba (četrti prvi predmet podpore javnega razpisa), znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov upravičenih stroškov naložbe za naložbe ostalih upravičencev.

Za nakup in postavitev mreže proti toči ter zaščitne folije pred pokanjem in ožigom plodov priznamo naslednje maksimalne upravičene stroške naložbe:

Naziv stroška Enota Vrednost / enoto
1. Gradbeno obrtniška dela ha 19.166,89 EUR/ha
     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%) ha 3.422,86 EUR/ha
2. Mreža proti toči ha 11.889,87 EUR/ha
     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%) ha 2.377,97 EUR/ha
3. Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-nižje rastoče rastline ha 18.986,47 EUR/ha
     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%) ha 3.774,88 EUR/ha
4. Folija za zaščito proti pokanju in ožigu plodov-višje rastoče rastline ha 37.333,64 EUR/ha
     Prispevek v naravi v obliki lastnega dela upravičenca (20%) ha 5.400,74 EUR/ha

 

V kolikor se izvede nakup in postavitev mrež proti toči sočasno s postavitvijo trajnega nasada, potem so stroški izvedbe gradbeno obrtniških del (nakup in postavitev armature) nižji za cca. 40 odstotkov.

Predlagamo vam, da se za dodatne informacije glede možnosti prijave na javni razpis obrnete na info točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ki so objavljene kot priloga k javnemu razpisu.

Dodatne informacije o podukrepu 4.1:

Javni razpis
• vprašanja in odgovori na tematiko podukrepa 4.1 se zastavljajo preko Spletnega foruma ARSKTRP in MKGP

Deli z drugimi