28. 10. 2016 – 10 mio € za naložbe kmetijskih gospodarstev na vodovarstvenih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo 5. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave za kmetijska gospodarstva, ki imajo naslov ali sedež ali lokacijo naložbe na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade republike Slovenije. Za ta namen je razpisanih 10 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. 11. 2016 do vključno 1. 2. 2017, do 24. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS. Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

– tehnološke posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji domačih živali,
– ureditev skladiščnih kapacitet za živinska gnojila,
– ureditev greznic in čistilnih naprav,
– nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 10 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objelktov) ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in materiala (lasten les). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

– za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
– za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje,
– 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
– 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
– 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
– 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo.

Od skupno 10 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Delitev na majhne, enostavne in zahtevne naložbe, ki se razlikujejo po višini priznane vrednosti naložbe, je novost v tem programskem obdobju, ki prinaša tudi ustrezno prilagojenost pogojev, ki jih morajo izpolnjevati potencialni upravičenci (npr. glede priprave poslovnega načrta, vodenja knjigovodstva in minimalnega zahtevanega obsega dela na kmetijskem gospodarstvu) ter meril za izbor vlog. Majhne naložbe so naložbe do vključno 15.000 EUR skupne priznane vrednosti, enostavne naložbe so naložbe nad 15.000 do vključno 200.000 EUR skupne priznane vrednosti, zahtevne naložbe pa so naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, družbeno-socialni, proizvodni kriteriji ter prispevek naložbe k že prej omenjenim horizontalnim ciljem (podnebne spremembe, okolje, inovacije). Merila so določena glede na vrsto upravičenca in vrsto naložbe. Novost tega javnega razpisa pa je, da vlagatelji, ki imajo, ki imajo stalno prebivališče ali sedež na območju Triglavskega narodnega parka oziroma na območju parka obdelujejo kmetijska zemljišča (velja samo za fizične osebe), pridobijo dodatnih 10 odstotkov možnih točk, pri čemer se dodatno pridobljene točke ne upoštevajo pri doseganju vstopnega praga točk.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

V tem okviru vlagatelje posebej opozarjamo na priložitev obveznih prilog, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Te obvezne priloge so:

– poslovni načrt;
– kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:
– opis stanja pred izvedeno naložbo,
– tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
– opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij.
– kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt za izvedbo del po predpisih o graditvi objektov.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP.

 

Povezava na javni razpis.

Deli z drugimi