27. 7. 2018 – Sodelovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami: javni razpis v višini 1,1 milijona EUR

V Uradnem listu RS je bil v petek, 27, 7. 2018, objavljen četrti javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja 2014̶̶̶̶̵̶̶̶-2020. Na voljo je 1,1 milijona EUR nepovratnih sredstev, upravičenci pa se bodo na razpis lahko prijavili od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do polnoči.

Na razpisu so dodeljena nepovratna sredstva iz podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«, ki je eden izmed podukrepov v okviru pobude LEADER. Predvidoma zadnji javni razpis v okviru tega podukrepa je namenjen sofinanciranju stroškov lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki nastanejo pri izvajanju operacij sodelovanja. Operacije sodelovanja so lahko med LAS v Sloveniji ali med LAS in skupino javno-zasebnih partnerjev iz drugih držav članic EU ali tretjih držav.

Vrste upravičenih ukrepov sodelovanja

V okviru podukrepa se izvajajo projekti, ki imajo jasno opredeljen rezultat in koristi za območje. Projekti se morajo osredotočati na krepitev zmogljivosti in izmenjavo izkušenj v zvezi z lokalnim razvojem, npr. s publikacijami, seminarji, izmenjavo osebja z namenom vzpostavitve skupnih metod dela in koordiniranega ter skupnega dela na razvoju območja.

Do sredstev so upravičeni tudi projekti, ki se navezujejo na razvoj in trženje storitev in proizvodov, promocijo novih proizvodov, praks, postopkov in tehnologij, vključevanje ranljivih skupin, organizacijo skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme, oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter skupne okoljske operacije.

Pogoji in prijava na razpis

Stopnja javne podpore je 85 % upravičenih stroškov, upravičenci do podpore pa so LAS v sodelovanju s člani LAS. Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure. Sredstva se odobrijo vlogam, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in dosežejo minimalni prag za potrditev operacije, ki znaša 60 od 100 možnih točk.

Za podrobnejše informacije o razpisu naj se vlagatelji obrnejo na INFO točko ARSKTRP.

Ukrep LEADER

Namen pobude LEADER (ukrep 19 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020) je spodbujanje skupnega lokalnega razvoja s pristopom »od spodaj navzgor«. Ta pristop lokalnemu prebivalstvu omogoča, da z oblikovanjem lokalnih partnerstev t.i. LAS aktivno odloča o prednostnih nalogah in razvojnih ciljih lokalnega območja, vključno z viri financiranja.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Deli z drugimi