27. 6. 2018 – Sodelovanje za skupne rešitve in napredek v kmetijstvu

Danes se kmetijska gospodarstva zaradi številnih sprememb, tako podnebnih kot ekonomskih, soočajo s številnimi izzivi. Eden od najpomembnejših izzivov je prav gotovo, kako pridelati večje količine zdrave in kakovostne hrane ter obenem zagotoviti trajnostno rabo omejenih naravnih virov. Prav zato je danes, bolj kot kadarkoli prej, potrebno skupaj, na interdisciplinarni način z vključevanjem različnih akterjev, iskati ustrezne rešitve na omenjene izzive.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v programskem obdobju 2014-2020 spodbujamo sodelovanje in razvoj inovacij v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa M16 Sodelovanja. Celoten ukrep se v okviru trenutne finančne perspektive na ravni EU uvaja prvič in obsega naslednje štiri podukrepe:

Podukrep M16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Podukrep M16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni
Podukrep M16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam
Podukrep M16.9: Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

Namen in cilj podpor za vzpostavitev sodelovanja in razvoj inovacij v kmetijskem sektorju

Z izvedbo ukrepa M16 Sodelovanje želimo spodbuditi okrepljeno sodelovanje kmetijskih gospodarstev za učinkovitejši in pospešen prenos znanja in inovacij v prakso, trajnostno rabo proizvodnih potencialov, učinkovito prilagajanje na podnebne spremembe, povečanje prehranske samooskrbe, spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah, vzpostavitev kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov v trajno delujoče dobavne verige, izboljšanje konkurenčnosti in dvig ekonomske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in s tem vitalno in poseljeno podeželje.

Vzpostavitev partnerstva za namen izvedbe projektov

Za namen izvedbe pilotnih projektov in projektov evropskega inovacijskega partnerstva (projekti EIP) v okviru podukrepa M16.2 in M16.5, se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani. Pri čemer je glavna posebnost ta, da so kmetijska gospodarstva oziroma kmetije postavljene v ospredje, saj se v partnerstvu s kmetijskimi svetovalci in raziskovalci v okviru projektov iščejo ustrezne rešitve za konkreten izziv s katerim se kmetijsko gospodarstvo sooča in ga samo ne zmore rešiti. Za namen vzpostavitve lokalnega trga v okviru podukrepa M16.4 se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavlja najmanj 10 kmetijskih gospodarstev in 1 posrednik, ki je zadruga ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Za namen izvedbe projekta iz podukrepa M16.9 se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj en nosilec kmetije ali en nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva, ali en zaposlitveni center, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov in opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva.

Obseg razpoložljiv sredstev za izvedbo projektov in trenutno stanje

Za izvedbo projektov iz ukrepa M16 Sodelovanje smo v Sloveniji v tem programskem obdobju namenili 20 milijonov evrov. Konec lanskega leta je bil zaključen poziv na prvi javni razpis za podukrep M16.4 in M16.9. Razpisanih je bilo do vključno 2,8 milijona evrov. Na Agencijo za kmetijske trge je prispelo skupaj 53 vlog. Pri podukrepu 16.4 povprečno število partnerjev na vlogo znaša 24, pri podukrepu 16.9 pa štiri. Konec maja letošnjega leta pa je bil zaključen prvi javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov in projektov evropskega inovacijskega partnerstva v okviru podukrepa M16.2 in M16.5. Za ta dva podukrepa je bilo razpisanih skupaj 8 milijonov evrov. Na ta javni razpis je na Agencijo prispelo skupaj 38 vlog. Povprečno število partnerjev na posamezno vlogo je prikazano na spodnji sliki. Konec letošnjega leta je predvidena objava štirih novih javnih razpisov za vse štiri podukrepe.

Slika 1: Povprečno število partnerjev na prejeto vlogo v okviru podukrepa M16.2 in M16.5.

M16 sodelovanje

 

Aktivnosti kmetijskega ministrstva v okviru ukrepa M16 Sodelovanje

V okviru spletne podstrani EIP smo vzpostavili Izmenjevalnik idej, ki je namenjen zbiranju konkretnih izzivov, s katerimi se kmetijska gospodarstva v Sloveniji trenutno soočajo in na drugi strani vsem tistim, ki menijo, da lahko ponudijo morebitne rešitve za te izzive. Zbiranje izzivov in ponudnikov rešitev poteka še naprej prek elektronskega obrazca.

Evropski pogled na pomen inovacij v kmetijstvu in pogled v prihodnost

Trenutno je v Evropi aktivnih več kot 600 operativnih skupin, ki izvajajo projekte EIP. Največje število projektov se trenutno izvaja v Italiji (n=150), ki ji sledita Francija (n=107) in Portugalska (n=85). Več informacij o tem dobite na evropski spletni strani EIP-AGRI. V naslednji finančni perspektivi 2021-2027 bo v okviru programa Obzorje Evropa, raziskavam in inovacijam v kmetijstvu namenjenih 10 milijard evrov, kar je enkrat več kot v trenutnem programskem obdobju.

Deli z drugimi