27. 12. 2016 – Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in OMD

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Uredba podrobneje določa v katerih primerih se šteje, da je izpolnjen pogoj glede obveznega usposabljanja za potrebe ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) in ukrepa ekološko kmetovanje (ukrep EK). Podaljšuje tudi obdobje obvezne uporabe storitve svetovanja za tiste upravičence, ki so v ukrep KOPOP prvič vstopili v letu 2015, za nekatere zahteve ukrepa KOPOP, pri katerih se je kot problematično izkazalo izvajanje na celotni površini, pa določa, da se od leta 2017 naprej lahko izvajajo le na delu površine. Z uredbo se v okviru ukrepa KOPOP pri naravovarstvenih operacijah določi obvezno spravilo travinja, spremeni operacija »Steljniki« in podrobneje opredeli operacija »Ohranjanje mejic«, ki se bo začela prvič izvajati v letu 2017. Pri zahtevi »GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin« se zviša višina plačila in določi nabor dokazil za preverjanje ustreznosti semenskega posevka oziroma nasada. Pri operaciji »Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje« se natančneje opredeli obravnava izločitev in nadomestitev živali. Zaradi poenostavitve vodenja evidenc se z uredbo določi tudi, da se vodenje evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev za potrebe ukrepa KOPOP šteje za vodenje tovrstne evidence iz predpisa, ki ureja navzkrižno skladnost.

Uredba ureja tudi razmerja med plačili območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep OMD) in plačili za območja z naravnimi omejitvami iz predpisa, ki ureja sheme neposrednih plačil.

Z uredbo se dopolnjujeta priloga 1, ki določa primere višje sile in izjemnih okoliščin, in priloga 6, ki določa za katere kmetijske rastline se lahko uveljavljajo plačila za ukrepe KOPOP, EK in OMD ter priloga 16, ki določa kršitve in kategorije kršitev za ukrepa KOPOP in EK. Spreminja se tudi priloga 11, ki določa na katerih območjih se lahko izvaja operacija »Ohranjanje mejic« v okviru ukrepa KOPOP, in priloga 14, ki določa način izračuna obtežbe z živalmi za ukrepa KOPOP in EK.

Uredba vključuje tudi nekatere tehnične popravke posameznih členov in prilog.

 

Deli z drugimi