27. 12. 2016 – Sprememba Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

V podukrepu so upravičenci mladi kmetje, ki so na dan oddaje vloge na javni razpis stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno znanje in usposobljenost ter prvič vzpostavljajo kmetijo.

Podpora se dodeljuje z javnim razpisom, ki se deli na:

– sklop A, ki je namenjen upravičencem, ki so zaposleni na prevzeti kmetiji ali načrtujejo zaposlitev roku 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici in

– sklop B, ki je namenjen ostalim upravičencem.

Sredstva se dodeljujejo v obliki nepovratne finančne pomoči v dveh obrokih.

V okviru prvega javnega razpisa je bila podpora dodeljena 220 mladim kmetov v skupni višini 8.896.800 €. V povprečju obdeluje podprti mladi kmet iz prvega javnega razpisa v povprečju 27,84 ha kmetijskih zemljišč.

V letošnjem juniju je bil objavljen drugi javni razpis, s katerim smo razpisali prav tako 12 mio € javnih sredstev. Podatkov številu upravičencev in o višini dodeljenih sredstev še ni, predvidoma pa bodo dodeljena vsa razpisana sredstva. Za celo obdobje izvajanja podukrepa je v Programu razvoja podeželja rezerviranih 60,65 mio evrov.

Sprememba, ki jo uvaja uredba je ta, da se ob kontroli izpolnjevanja obveznosti ohranjanja zemljišč v upravljanju upošteva stanje obsega zemljišč, ki je bilo podlaga za dodelitev sredstev, se pravi stanje ob oddaji vloge na javni razpis. S spremembo uredbe uvajamo tudi spremembo kontrole staleža glav velike živine. Po uvedeni spremembi se bo število glav rejnih živali preverjalo z izračunom povprečnega staleža glav velike živine.

Deli z drugimi