27. 10. 2020 – Spremenjena je investicijska uredba PRP 2014–2020, ki omogoča lažje izvajanje in zaključevanje naložb

Sadovnjak s protitočno mrežo (avtor: Nina Tomec)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 23. oktobra 2020, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Sadovnjak s protitočno mrežo N. Tomec

Fotografija je simbolična: Sadovnjak s protitočno mrežo, avtorica: Nina Tomec

Evropska komisija je 23. julija 2020 potrdila osmo spremembo PRP 2014–2020, s katero dopušča, da se v tem letu, ki ga je močno zaznamovala COVID-19 kriza, pri omejenem naboru naložb izjemoma dovoli daljše obdobje upravičenosti stroškov in sicer od 12. 3. 2020.

S spremembo uredbe se popravlja sklic v četrtem odstavku 99. člena, s katerim se je datum razglasitve epidemije COVID-19 nanašal le na naložbe, ki so na dan oddaje vloge že v celoti izvedene (zaključene). Z določbo v prehodni ureditvi uredbe velja sprememba obdobja upravičenosti stroškov tudi za vloge, vložene na trenutno odprte javne razpise. Za vse vloge, vložene na letos objavljene javne razpise v okviru podukrepa M4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (z izjemo naložb, povezanih z obnovo hmeljišč po naravnih nesrečah, kjer obstaja drugačna ureditev obdobja upravičenosti stroškov) in podukrepa M4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov (v delu, ki ni podvržen pravilom o državnih pomočeh ali pravilu de minimis) tako velja, da se kot upravičeni priznavajo stroški, nastali od uradne razglasitve epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji od 12. 3. 2020 dalje.

Dodaja se tudi nov tretji odstavek v 13. členu uredbe, s čimer za kmetijsko mehanizacijo ter strojno in transportno opremo za prevoz živali in surovin, ki se uporablja za namen objekta, za katerega ureditev vlagatelj kandidira na javnem razpisu, ne veljajo posebni pogoji za kolektivne naložbe in posebni pogoji za nakup kmetijske mehanizacije. S tem omogočamo upravičencem ob naložbi v ureditev objekta tudi nakup kmetijske mehanizacije in transportne opreme za prevoz živali in surovin, ki se uporablja za namen objekta in je neposredno vezana na izvajanje dejavnosti v objektu, ki je predmet naložbe.

Ta ista izjema se prav tako uporablja za namakalno opremo oziroma opremo za zaščito proti slani. Z naložbo v to opremo omogočamo upravičencem lažje spopadanje z neugodnimi vremenskimi pojavi, kot sta suša in pozeba, ki sta vse pogostejši in ju prinašajo spremenjene podnebne razmere.

V 26. členu investicijske uredbe se pri naložbah v postavitev oziroma obnovo trajnih nasadov ter nakupu in postavitvi mrež proti toči spreminja dokazilo glede zaključka naložbe. Namesto vpisa v Register kmetijskih gospodarjev (RKG) se kot zaključek naložbe šteje izjava o vključitvi naložbe v uporabo. Z vpisom trajnih nasadov v RKG investicija dejansko še ni zaključena, saj določeni upravičeni stroški lahko nastanejo še po zasaditvi trajnega nasada.

Povezava:
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

 

* * *

Dodatne informacije:

Deli z drugimi