26. 8. 2013 – Objava dveh novih javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja v vrednosti 18 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 30. 8. 2013 v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa – 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe mladih prevzemnikov kmetij in 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«

Ukrep 121 »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za naložbe mladih prevzemnikov kmetij

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: ARSKTRP) poteka od 25. 9. 2013 do vključno 23. 10. 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 10.000.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za naložbe mladih prevzemnikov kmetij, če so bile te naložbe opredeljene v poslovnem načrtu, ki ga določa točka c) 1. odstavka 22. člena Uredbe 1698/2005/ES.  

Cilj podpore posodabljanju kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Vlagatelji so nosilci dejavnih kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije, ter izpolnjujejo predpisane pogoje za dodelitev sredstev.

Za namen izvajanja ukrepa 121 se kot mladi prevzemnik šteje upravičenec, ki je prejel pozitivno odločbo o podpori za prevzem kmetije na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 94/07 in 45/08 – ZKme- 1), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 73/08 in 17/09), Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2010-2013 (Uradni list RS, št. 40/10 in 85/10) ali na podlagi Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11, 87/12 in 63/13).

311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«

Dne 30. 8. 2013 bo objavljen tudi nov javni razpis iz naslova ukrepa 311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«. Višina razpisanih sredstev znaša 8.000.000 evrov. Sredstva se razpisujejo z zaprtim javnim razpisom.

Predmet podpore je enkratna finančna pomoč za razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah. Cilj podpore je začetek ali posodobitev opravljanja nekmetijske dejavnosti, spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest in dodatnih virov dohodka na kmetijah.

Javni razpis je namenjen vlagateljem, ki imajo sedež dejavnosti, lokacijo dejavnosti in lokacijo naložbe na dejavnem kmetijskem gospodarstvu in so:

         fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na naslovu dejavnega kmetijskega gospodarstva in so nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samostojni podjetniki posamezniki,

         pravne osebe, ki v času oddaje vloge na javni razpis opravljajo kmetijsko dejavnost in so kmetijska gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo.

Lokacija naložb mora biti v naseljih brez statusa mesta, vlagatelji morajo imeti poleg kmetijske dejavnosti registrirano tudi dejavnost, ki je predmet podpore in ob oddaji vloge ne smejo presegati kriterijev za mikropodjetja definirana v tretjem odstavku 2. člena Priloge l k Uredbi 800/2008/ES (imajo manj kot 10 zaposlenih in ne presegajo 2.000.000 EUR letnega prometa in/ali letne bilančne vsote).

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in predložitev vloge bo potekalo od 18. 9. 2013 do vključno 9. 10. 2013 do 24. ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle vstopno mejo točk, bodo izbrane tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe sredstev.

* * *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

         na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/

         ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

         oziroma na telefonski številki agencije: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Deli z drugimi