26. 6. 2015 – Objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020

Dne 16. 6. 2015 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: Uredba CLLD).

Uredba CLLD je namenjena vsem lokalnim akterjem (društva, občine, podjetniki, regionalne razvojne agencije, posamezniki, ki jih zanima razvoj lokalnega območja,…), ki jih zanima lokalni razvoj po pristopu »od spodaj navzgor«. To pomeni, da potrebe in cilje lokalnega območja identificirajo prebivalci tistega območja. O lokalnem razvoju odločajo prebivalci tistega območja, to pomeni, da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja, po potrditvi strategije lokalnega razvoja, pa s svojimi projekti kandidirajo na javne pozive lokalnih akcijskih skupin.

Namen Uredbe CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor« ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije.

Cilj Uredbe CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

V programskem obdobju 2014–2020 je izvedbi CLLD skupno namenjenih 95.782.281,19 eurov.
Razdelitev sredstev po skladih:
• Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): 52.365.613,75 EUR,
• Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 36.750.000,44 EUR,
• Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR): 6.666.667,00 EUR.

Upravičene aktivnosti so tiste, ki temeljijo na vsaj eni od štirih tematskih področjih ukrepanja, ki so jih zadevni organi upravljanja identificirali kot ključna, lokalno prebivalstvo pa je v njih prepoznalo potencial za razvoj območja. Projekti morajo temeljiti na identifikaciji potreb in izzivov. To mora izhajati iz strategije lokalnega razvoja.

Tematska področjih ukrepanja so:
1. ustvarjanje delovnih mest,
2. razvoj osnovnih storitev,
3. varstvo okolja in ohranjanje narave ter
4. večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Uredba CLLD je skupna uredba treh skladov, ki so se odločili za izvajanje skupnega pristopa CLLD, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Uredba določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Uredba določa tudi vrste podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja.

Uredba CLLD določa tudi pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje za upravičenost, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

Povezava na uredbo (kliknite)

Prijava na e-novice

Deli z drugimi