26. 5. 2017 – Sprememba javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo spremembo javnega razpisa za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. V skladu s to spremembo se v korist potencialnih vlagateljev spreminja opredelitev velikega podjetja. Z omenjeno spremembo opredelitve velikega podjetja se ne zahteva več hkratnega izpolnjevanja pogojev glede števila zaposlenih in obsega letnega prometa, temveč zadostuje, da vlagatelj izpolni enega od teh dveh pogojev, da se ga uvrsti v kategorijo velikega podjetja. S tem je ministrstvo potencialnim vlagateljem, ki glede na predpise EU s področja državnih pomoči ne izpolnjujejo pogojev za mikro-, malo ali srednje veliko podjetje, omogočilo kandidaturo na tem javnem razpisu.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:
• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,
• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,
• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020. Velika podjetja lahko kandidirajo na tem javnem razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo kmetijskih proizvodov, katerih končni proizvod je lahko kmetijski ali tudi nekmetijski proizvod.

S spremembo javnega razpisa želi ministrstvo vsem zainteresiranim vlagateljem, ki se po nacionalnih in EU predpisih s področja razvoja podeželja in državnih pomoči štejejo kot velika podjetja, omogočiti, da vložijo vlogo za sofinanciranje naložbe in s tem pridobijo nepovratna sredstva za svoj nadaljnji uspešen razvoj.

S sofinanciranjem naložb podjetij ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla v velikih podjetjih, ki so pomembna z vidika obsega predelanih proizvodov, s katerimi oskrbujejo slovenski trg in druge trge, zagotavljanja delovnih mest v živilsko-predelovalni panogi ter tesnih povezav s primarnim sektorjem in drugimi členi agro-živilske verige Uspešno delovanje teh podjetij, njihova rast in nadaljnji razvoj je ključno za kazalce stanja celotne živilsko-predelovalne panoge. Tega dejstva se zavedamo tudi na ministrstvu, zato z omenjenim javnim razpisom spodbujamo izvedbo širokega spektra naložb, s katerimi bodo ta podjetja lahko lažje in hitreje vlagala v nove predelovalne obrate ali v posodobitev obstoječih obratov in na ta način izboljšalo svojo konkurenčnost stroškovno učinkovitost, dodano vrednost na zaposlenega ter okoljsko učinkovitost. Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 25 % in 30 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 15 mio EUR, ocenjen na okoli 50 do 60 mio EUR.

 

Pvezava na javni razpis

Deli z drugimi