26. 11. 2019 – V Laškem danes o izbranih projektih Evropskega partnerstva za inovacije

 

Lasko

 

Drugi dan konference “Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja” v Laškem je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji.

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijstva (EIP-AGRI) si prizadeva spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, ki bosta z manj dosegla več in bolje. To pomeni doseganje boljših rezultatov, večje dosežke z manjšo porabo naravnih virov, energije, sredstev, ipd. EIP se osredotoča na spodbujanje kmetov, da se reševanja praktičnih izzivov, s katerimi se srečujejo na kmetijskem gospodarstvu, lotevajo v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok. Namen Evropskega partnerstva za inovacije je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi ustrezni akterji v skupnem sodelovanju obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo povsem praktične rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (npr. v hlevu, na polju, trajnem nasadu, v proizvodnji) ter pridobljeno znanje in rezultate razširjajo med druge kmete.

Sodelovanje med kmeti in različnimi strokovnjaki poteka v t.i. operativnih skupinah EIP. Praktične rešitve, ki se razvijejo v okviru teh skupin, se preizkusijo v praksi, znanje o doseženih rezultatih se razširja med druge kmete in med širšo javnost.

EIP-AGRI spodbuja vzpostavljanje operativnih skupin, financiranih prek programov razvoja podeželja. Operativna skupina je skupina ljudi (in organizacij), ki se odločijo, da bodo sodelovali pri posebnem inovativnem projektu. Člani so lahko kmetje, raziskovalci, svetovalci, podjetja in predstavniki nevladnih organizacij. Ta skupina prejme sredstva za skupno delo na konkretnih praktičnih rešitvah za probleme ali inovativnih priložnostih, ki lahko koristijo tudi drugim v EU. V Evropski uniji trenutno deluje več kot 1000 operativnih skupin EIP.

V sektorju kmetijstva – v okviru ukrepa 16 Sodelovanje, za katerega je namenjenih 20 mio evrov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 – so projekti EIP predvideni v okviru dveh podukrepov, tj. podukrepa 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe. Za oba podukrepa sta že zaključena po dva javna razpisa in tako imamo v okviru podukrepa Okolje in podnebne spremembe potrjenih 10 projektov EIP, v okviru podukrepa Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij pa 16 potrjenih projektov EIP, ki predstavljajo pomemben dejavnik pri zagotavljanju pametnejšega, prožnejšega in bolj trajnostnega kmetijstva in tudi gozdarstva.

Danes je začetke svojega delovanja podrobneje predstavilo prvih devet potrjenih projektov EIP iz prvega javnega razpisa. Eden izmed ključnih dejavnikov njihovega uspeha je tudi sodelovanje različnih partnerjev. Partnerstva so raznolika, skupaj v njih sodeluje 101 partner, tematike pa naslavljajo tako področja živinoreje, poljedelstva, sadjarstva, kot področja okolja in podnebnih sprememb preko učinkovite in trajnostne rabe vode in iskanja novih priložnosti na področju rabe kmetijskih odpadkov kot obnovljivih virov energije. Skupni cilj operativnih skupin je poiskati oziroma ustvariti rešitve za povsem praktične težave, s katerimi se kmetje srečujejo v praksi. Tako lahko operativne skupine EIP predstavljajo testni poligon, znotraj katerega lahko kmetje preizkusijo alternativne in bolj trajnostne metode proizvodnje.

Tudi v sektorju gozdarstva sta do konca februarja 2020 odprta dva javna razpisa za projekte EIP ter pilotne projekte na področju gozdarstva v okviru podukrepov na področju tehnološkega razvoja ter okolja in podnebnih sprememb.

Na spletni strani Programa razvoja podeželja imamo EIP VEM točko, kjer so zbrane informacije o javnih razpisih, povzetki potrjenih projektov iz ukrepa 16 Sodelovanje in druge aktualne informacije.

Deli z drugimi