25. 2. 2019 – Začetek kampanje zbirnih vlog 2019 že v skladu z novo razmejitvijo območij z omejenimi možnostmi

Danes se začenja kampanja zbirnih vlog za leto 2019, v okviru katere bodo vlagatelji zopet oddajali zahtevke za sheme neposrednih plačil in ukrepe razvoja podeželja v skupni vrednosti okrog 220 milijonov evrov. V kampanji so novosti za ukrepe KOPOP, OMD in DŽ iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. Hkrati MKGP vabi vse pridelovalce, ki vidijo priložnost tudi v ekološki pridelavi, da se odločijo za ta korak. Letošnja subvencijska kampanja bo izvedena že tudi v skladu z novo razmejitvijo območij z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD). MKGP je v skladu z določili Uredbe ES 1305/2013 in priloge III izvedlo razmejitev območij z naravnimi omejitvami z uporabo biofizikalnih meril, ustrezne administrativne enote in natančne prilagoditve. V analizo so bila vključena vsa območja Slovenije izven gorskega območja, skupaj kar 130 občin. Rezultat analize je povečanje skupnega obsega površin OMD na 86,9 % površine države oziroma 76,2 % vseh kmetijskih zemljišč.

Novi vstopi v ukrep KOPOP v letu 2019

V operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (GEN_PAS), je v letu 2019 ponovno mogoče vstopiti na novo. Operacija podpira rejo cikastega goveda, lipicanskega konja, posavskega konja, slovenskega hladnokrvnega konja, ljutomerskega kasača, krškopoljskega prašiča, slovenske landrace – linije 11, slovenske landrace linije – 55, slovenskega velikega belega prašiča, belokranjske pramenke, bovške ovce, istrske pramenke, jezersko-solčavske ovce, oplemenjene jezersko-solčavske ovce, drežniške koze, slovenske sanske koze, slovenske srnaste koze, štajerske kokoši, slovenske grahaste kokoši, slovenske srebrne kokoši, slovenske rjave kokoši in slovenske pozno operjene kokoši. Plačilo se lahko uveljavlja samo za živali, ki so vpisane v izvorno rodovniško knjigo, rodovniško knjigo oziroma registre ali evidence porekel. Podpora znaša 193,62 eura na GVŽ letno za avtohtone pasme in 116,17 eura na GVŽ letno za tradicionalne pasme.

Poleg vstopa v operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, so v letu 2019 mogoči novi vstopi še v naslednje operacije: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Nova razmejitev območij z omejenimi možnostmi (OMD)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu z določili Uredbe ES 1305/2013 in priloge III izvedlo razmejitev območij z naravnimi omejitvami z uporabo biofizikalnih meril, ustrezne administrativne enote in natančne prilagoditve. V analizo so bila vključena vsa območja Slovenije izven gorskega območja, skupaj kar 130 občin. Rezultat analize je povečanje skupnega obsega površin OMD na 86,9 % površine države oziroma 76,2 % vseh kmetijskih zemljišč.

Po opravljeni analizi je 26 občin ustrezalo pogojem za razvrstitev v območja z naravnimi omejitvami (OMD). Pri tem se je upoštevalo pravilo, da v primeru, ko je del občine, ki ustreza razvrstitvi v območja z naravnimi omejitvami, že uvrščen v gorsko območje, se razvrstitev v gorsko območje ohrani. V primeru, da je bila občina v celoti ali z delom razvrščena v območja s posebnimi omejitvami, pa se po novem razvrsti v območja z naravnimi omejitvami.

Po novi razmejitvi so vsa dosedanja OMD območja ohranila ta status in upravičenost do plačil, na novo pa je v OMD vključenih 4.250 ha GERK-ov, ki bodo od letošnjega leta dalje upravičena do OMD plačil. Nove površine v OMD se nahajajo v enajstih občinah in sicer Ivančna Gorica, Grosuplje, Škofljica, Dobrova – Polhov Gradec, Tržič, Kamnik, Lukovica, Moravče, Vojnik, Zreče in Šentilj.

Skupno OMD sedaj obsegajo 86,9 % površine države. Vanje je vključenih 76,2 % vseh kmetijskih zemljišč oziroma dobrih 460.000 hektarjev. Zaradi spremembe se je obseg OMD povečal za 0,5 % države. Po podatkih iz zajema rabe je na teh območjih evidentiranih 4.985 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma 4.250 hektarjev GERK. Iz simulacije izhaja, da bo za tak obseg površin kmetijskih zemljišč letno potrebnih okoli 540.000 EUR (brez upoštevanja degresije, ki bo ta znesek zmanjšala), ki se bodo zagotovila iz obstoječega obsega načrtovanih sredstev za OMD plačila v Programu razvoja podeželja. Višina plačila OMD na hektar bo različna za vsako posamezno kmetijsko gospodarstvo, odvisna pa predvsem od naravnih omejitev na posameznem kmetijskem zemljišču v uporabi.

Nove površine v OMD so že vključene v aplikacijski sistem za oddajo zbirnih vlog. Upravičencem se bodo tako ob oddaji zbirne vloge na geoprostorskem obrazcu nudila možnost oddati zahtevek za vsa zemljišča v OMD, tudi nova.

Sprememba OMD se bo odrazila tudi v spremembi Programa razvoja podeželja 2014–2020, in sicer v posodobitvi opisa ukrepa M13 »Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami« ter druge potrebne prilagoditve. Omenjena sprememba bo omogočila izvedbo ukrepa M13 »Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami« v letošnjem letu že z upoštevanjem nove razmejitve OMD.

Spremembe pri izvajanju ukrepa dobrobit živali v letu 2019

Pri izvajanju ukrepa dobrobit živali (DŽ) je večina obveznosti v primerjavi z letom 2018 nespremenjenih, je pa tudi nekaj novosti.

Najprej želimo opozoriti, da je pri operaciji DŽ – prašiči treba po novem poleg števila plemenskih svinj, plemenskih mladic, tekačev in prašičev pitancev mesečno v Centralni register prašičev (CRPš) sporočati tudi število sesnih pujskov. Ob vnosu Zbirne vloge za leto 2019 se bodo na obrazec »Stalež živali« v rubriko »Prašiči« prenesli podatki iz CRPš. Prenesen bo podatek o sporočenem staležu prašičev za posamezno kategorijo prašičev, ki je bil za mesec februar sporočen za operacijo DŽ – prašiči. Podatki za kategorijo »Pitanci« se ne bodo prenesli, ampak jih bodo vlagatelji vnesli sami ob vnosu Zbirne vloge.

Pri zahtevah iz nabora zahtev za operacijo DŽ – prašiči je spremenjena zahteva glede dodatne ponudbe voluminozne krme za plemenske svinje in mladice. Zahteva vključuje le dodatno ponudbo strukturne voluminozne krme, uporaba krmne mešanice, ki vsebuje najmanj 8 odstotkov vlaknine v suhi snovi, pa ni več upravičena do plačila.

Pri operaciji DŽ – govedo gre le za spremembo pogoja pri koproloških analizah. Za koprološko analizo je potrebno vzeti en skupen vzorec blata za vsakih 20 govedi ne glede na kategorijo goveda. Se pravi, da za teleta ni treba več jemati posebnega vzorca blata, ampak se jih vključi v skupni vzorec.

Pri operaciji DŽ – drobnica pa je z uredbo določeno območje s krajšo vegetacijsko dobo kjer se mora drobnica neprekinjeno pasti najmanj 180 dni. Kmetijsko gospodarstvo je razvrščeno v območje s krajšo vegetacijsko dobo, če ima na dan 21. februarja 2019 v registru kmetijskih gospodarstev več kot 50 odstotkov grafične površine GERK-ov z vrsto rabe 1300, 1320 in 1222 znotraj območja s krajšo vegetacijsko dobo. Pri GERK-ih z vrsto rabe 1222 se upoštevajo le GERK-i, ki so trajno zatravljeni na celotni površini nasada in imajo dvonamensko rabo.

Informacijo o razvrščenosti kmetijskih gospodarstev bodo upravičenci dobili v javnem pregledovalniku grafičnih podatkov, dostopnem na spletni strani ministrstva in na zahtevku za operacijo DŽ – drobnica.

Obvezno označevanje vira sofinanciranja na poslovnih spletnih straneh

Vse upravičence do sredstev iz naslova KOPOP, OMD in DŽ opozarjamo tudi na obveznost označitve vira sofinanciranja na poslovni spletni strani, v kolikor jo imajo.

Za konec vas vabimo, da si pred izpolnjevanjem zbirne vloge na upravni enoti uredite stanje vaših GERK in preberete Navodila za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2018 (dostopna na spletni strani MKGP in ARSKTRP) ter se o vseh novostih morda pogovorite tudi z vašim kmetijskim svetovalcem.

Novosti pri neposrednih plačilih za leto 2019

Rok za oddajo zbirne vloge (ZV) je od 25. februarja do vključno 6. maja 2019. Zamudni rok je od 7. maja do vključno 31. maja 2019. Spremembe ZV mora upravičenec sporočiti na ARSKTRP najpozneje do vključno 31. maja 2019. Izjema je zahtevek za operacijo Dobrobit živali – drobnica, za katerega je rok do vključno 3. maja 2019.

Prva novost subvencijske kampanje 2019 za neposredna plačila je pri prahi za medonosne rastline v okviru zelene komponente. Obdobje obvezne prisotnosti za lan in sončnico se spremeni tako, da je sedaj od 15. aprila do 15. oktobra tekočega leta. Razširi se seznam medonosnih rastlin, saj so dodane bela gorjušica in oljna redkev ter mešanice več medonosnih rastlin s seznama ali mešanice z drugimi kmetijskim rastlinami, če je več kot 50 % vzniklih rastlin medonosnih rastlin s seznama. Prisotnost teh dodatnih medonosnih rastlin je treba zagotoviti prav tako v obdobju od 15. aprila do 15. oktobra tekočega leta oziroma pri mešanicah se mora upoštevati obdobje za tisto medonosno rastlino, ki je v mešanici v največjem deležu. Za facelijo in ajdo ostaja obdobje nespremenjeno, od 1. maja do 31. oktobra. Znotraj predpisanega obdobja šestih mesecev ni dovoljeno spravilo medonosnih rastlin (za krmo ali prehrano). Dopuščeno je le mulčenje ali košnja brez spravila, če se nato iz¬vede ponovna setev medonosnih rastlin.

Do spremembe je prišlo pri plačilu za mlade kmete, ki velja tudi za vloge za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve za mlade kmete, in sicer pri kmetijskih gospodarstvih, ki so organizirana kot kmetija. Tako kot do sedaj se bo pri kmetijah štelo, da je fizična oseba prvič vzpostavljena kot mlad kmet, če se je v obdobju petih let pred letom prve oddaje zbirne vloge prvič vpisala kot nosilec kmetije v RKG (in nihče od prejšnjih nosilcev ni prejel plačilo za mlade kmete), doda pa se zahteva o njegovem učinkovitem in dolgoročnem nadzoru nad kmetijo. Konkretno za subvencijsko leto 2019 to pomeni, da je fizična oseba v obdobju 2014-2019 postala prvič nosilec kmetije in ima ob oddaji zbirne vloge za leto 2019 priložen skenogram izjave, ki je v novi prilogi uredbe, in jo morajo podpisati vsi polnoletni člani kmetije. Priloge ni potrebno prilagati vlagateljem, ki so prejeli odločbo o pravici do sredstev za mladega prevzemnika v okviru programa razvoja podeželja ali vodijo knjigovodstvo za davčne namene. Prav tako mora biti izpolnjen starostni pogoj ob prvi oddaji zbirne vloge: če mlad kmet kot nosilec kmetije leta 2019 prvič odda zbirno vlogo in s tem tudi prvič vlogo za plačilo za mlade kmete, potem v letu 2019 ne sme doseči 41. rojstnega dne.

Pri podpori za zelenjadnice se spremenijo določeni pogoji upravičenosti, da bi se tako bolje upoštevalo tehnologijo pridelave zelenjadnic, in posledično tudi način prijave v zbirni vlogi. Znotraj obdobja, ki prične teči z dnem oddaje zbirne vloge za leto 2019 in se zaključi 15. 10. 2019, morajo vlagatelji pridelovati (prisotnost rastlin) eno ali več zelenjadnic najmanj 60 dni, ki so lahko razdeljeni v največ dva dela. Prisotnost rastlin je obdobje od setve do začetka spravila zelenjadnice, če se pobira kot celotna rastlina, oziroma do datuma zaključka spravila, če se pobira le del zelenjadnice ali plodov in je zelenjadnica še vedno v fazi tehnološke zrelosti. Če je zelenjadnica posajena oz. posejana pred oddajo zbirne vloge, se za prvi dan prisotnosti šteje datum oddaje zbirne. Če se obvezno obdobje prisotnosti zelenjadnic (najmanj 60 dni) zagotavlja v dveh delih, je rok setve ali sajenja zelenjadnice za drugi del obdobja 30. september 2019.

V aplikacijo zbirne vloge se datumi prisotnosti zelenjadnice obvezno navedejo na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti«, in sicer se vpiše podatek o datumu setve, datum spravila, vrsto zelenjave, na katerem bloku je in površino. Obdobje, ki ga navede vlagatelj, se šteje kot njegovo obdobje ob¬vezne prisotnosti zelenjadnice, ki traja najmanj 60 dni. Torej, če bo v zbirni vloge v tem novem obrazcu navedel, da prideluje zelenjavo 80 dni, potem je to njegovo obdobje prisotnosti. Kontrola na kraju samem se bo namreč izvajala znotraj navedenega obdobja (dnevi pridelave zelenjadnic, ki jih vlagatelj vpiše oziroma prijavi v aplikacijo). Če v času kontrole v obdobju, v katerem je vlagatelj napovedal pridelavo, ne bo prisotna zelenjadnica, gre za čezmerno prijavo. Ko se v okviru kontrole na kraju samem napove prihod na kmetijo, v aplikaciji ni več možno spreminjat podatkov o pridelavi zelenjave. Če vlagatelj po oddaji zbirne vloge spremeni ali načrtuje spremeniti vrsto zelenjadnice oziroma datume setve ali sajenja ali predvidenega spravila, ki jih je prvotno navedel v aplikaciji, mora spremembe sporočiti agenciji vsaj tri dni pred iztekom datumov, ki jih je prvotno navedel. Na ta način želimo zagotoviti, da je napovedana pridelava odraža stanje na terenu.

Za isto kmetijsko površino za tekoče leto ni možno uveljavljati podpore za zelenjadnice in hkrati podporo za strna žita. Nekoliko se spremeni tudi seznam upravičenih zelenjadnic (sladka koruzna ni več upravičena, upravičena je redkev, razen oljna redkev).

Če nosilec KMG v letu 2019 želi izstopiti iz sheme za male kmete, lahko vlogo za umik iz sheme odda do vključno 6. maja 2019, torej ob oddaji ZV. Zamudnega roka ni.

Novost na področju navzkrižne skladnosti, ki se uveljavlja z letom 2019 je tudi pri standardu PZR 2: OHRANJANJE PROSTOŽIVEČIH PTIC, kjer je od leta 2019 naprej območje, na katerem se preverja zahteve iz tega standarda, večje.

 

Zbirna vloga 2019: Šifrant vrst oz. skupin kmetijskih rastlin

Zbirna vloga 2019: Legenda – seznam ukrepov zbirne vloge 2019

Deli z drugimi