25. 11. 2016 – 24 mio EUR za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in izvedbo agromelioracij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo tri nove javne razpise. Dva javna razpisa sta iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva in sicer  6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih ter 7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane. Za ta namen je razpisanih 12 mio EUR nepovratnih sredstev. Enaka višina sredstev je razpisana za 1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

Objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS).

6. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016, namenjen prilagoditvi zahtevam kmetovanja na gorskih območjih

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 

7. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 za leto 2016, namenjen izvajanju ekološke pridelave hrane

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, investicijsko vzdrževanje objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov, ureditev pašnikov in obor ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 4 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 19. decembra 2016 do vključno 1. marca 2017 (velja za 7. javni razpis) oziroma do vključno 8. marca 2017 (velja za 6. javni razpis), do 24. ure.

1. javni razpis iz naslova podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na komasacijskih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.

Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so fizične in pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Nepovratna sredstva v višini 12 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020.

Do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, ter stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2020.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 19. decembra 2016 do vključno 10. marca 2017 do 24. ure.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo javno predstavitev objavljenih javnih razpisov.

Javni razpisi in dokumentacija so objavljeni na spletni strani MKGP – povezava.

Deli z drugimi