24. 6. 2016 – 6 mio EUR za naložbe na kmetijskih gospodarstvih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo 4. Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki je namenjen prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Za ta namen je razpisanih 6 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 18. 7. 2016 do vključno 7. 9. 2016, do 24. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naslednje upravičene stroške naložb:

• nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska in so povezana z izvedbo ostalih vrst naložb;

• stroške postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči. Kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:

• stroške postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev. Kot obnova hmeljišč se šteje:

• stroški postavitve novih vinogradov: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;

• stroške nakupa in postavitve mreže proti toči. Za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom;

• nakup in postavitev rastlinjakov ter pripadajoče opreme. Za rastlinjake se štejejo steklenjaki, plastenjaki in tuneli;

• stroške ureditve nasadov trajnih rastlin na njivskih površinah: priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči;

• stroške ureditve zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter stroške nakupa in postavitve namakalne opreme;

• stroški naložb namenjenih učinkoviti rabi energije ter stroški pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije na kmetijskih gospodarstvih.

Nepovratna sredstva v višini 6 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala (lasten les). Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški in stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

• za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
• za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje,
• 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
• 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
• 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo.

Od skupno 6 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

• 500.000 EUR namenjenih majhnim naložbam (Sklop A),
• 4 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov ter sofinanciranju naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
• preostalih 1,5 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe (Sklop C).

Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Delitev na majhne, enostavne in zahtevne naložbe, ki se razlikujejo po višini priznane vrednosti naložbe, je novost objavljenega javnega razpisa, ki prinaša tudi ustrezno prilagojenost pogojev, ki jih morajo izpolnjevati potencialni upravičenci (npr. glede priprave poslovnega načrta, vodenja knjigovodstva in minimalnega zahtevanega obsega dela na kmetijskem gospodarstvu) ter meril za izbor vlog. Majhne naložbe so naložbe do vključno 15.000 EUR skupne priznane vrednosti, enostavne naložbe so naložbe nad 15.000 do vključno 200.000 EUR skupne priznane vrednosti, zahtevne naložbe pa so naložbe nad 200.000 EUR skupne priznane vrednosti.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, družbeno-socialni, proizvodni kriteriji ter prispevek naložbe k že prej omenjenim horizontalnim ciljem (podnebne spremembe, okolje, inovacije). Merila so določena glede na vrsto upravičenca in vrsto naložbe.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

V tem okviru vlagatelje posebej opozarjamo na priložitev obveznih prilog, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Te obvezne priloge so:

• poslovni načrt;
• kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:

o opis stanja pred izvedeno naložbo,
o tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
o opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij.

• kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje za gradnjo zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, projekt za izvedbo po predpisih o graditvi objektov.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo javno predstavitev objavljenega javnega razpisa.

 

Povezava na javni razpis

Deli z drugimi