24. 6. 2015 – Prva redna seja Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

Odbor spremljanje 1.sejaNa svoji prvi redni seji se je 23. 6. 2015 sestal Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020. Med pomembnejšimi točkami seje so bili sprejetje Poslovnika Odbora za spremljanje, obravnava meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 in seznanitev z Akcijskim in komunikacijskim načrtom PRP 2014–2020.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v Odboru za spremljanje zastopanih 29 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Glavne naloge Odbora za spremljanje PRP 2014–2020 so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Na prvi seji, ki jo je vodila državna sekretarka, mag. Tanja Strniša, prisotna pa sta bila tudi predstavnika Evropske komisije, Jean-François Hulot in Zvonka Jelenc, je Odbor za spremljanje sprejel Poslovnik Odbora za spremljanje, ki podrobneje ureja organizacijo in način delovanja Odbora za spremljanje. Obravnaval je tudi merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020 in dogovoril postopek, s katerim bodo podana mnenja potrjena na dopisni seji. Organ upravljanja PRP 2014–2020 je Odboru za spremljanje predložil strategijo informiranja in obveščanja javnosti kot Akcijski in komunikacijski načrt 2014–2020. Poleg tega je Odbor za spremljanje za PRP 2014–2020 prevzel naloge nadzornega odbora za PRP 2007–2013, in sicer od junija 2015 do junija 2016.

Deli z drugimi