24. 2. 2017 – Podaljšanje objave javnega razpisa za naložbe velikih podjetij v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo trimesečno podaljšanje obdobja za vlaganje vlog pri javnem razpisu za Podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja. V skladu s to spremembo lahko potencialni vlagatelji vlogo na ta javni razpis, ki je bil objavljen 9. 12. 2016, vložijo še do vključno 13. 6. 2017.

Objavljeni javni razpis potencialnim vlagateljem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v:

• predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode iz Priloge I Pogodbe o delovanju EU,

• predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode,

• trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020. Velika podjetja lahko kandidirajo na tem javnem razpisu za sofinanciranje naložb v predelavo kmetijskih proizvodov, katerih končni proizvod je lahko kmetijski ali tudi nekmetijski proizvod.

Ker je bilo ministrstvo seznanjeno z dejstvom, da je pridobivanje upravnih dovoljenj zahtevno in da postopki njihovega pridobivanja trajajo dlje časa, se je odločilo, da bo omenjeni javni razpis ustrezno podaljšalo in tako vlagateljem omogočilo, da pridobijo vso potrebno dokumentacijo, ki se zahteva ob vložitvi vloge na javni razpis. Izkazalo se je, da imajo vlagatelji zlasti težave s pravočasno pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja ali sklepa, da postopek presoje vplivov naložbe na okolje ni potreben.

S podaljšanjem objave tega javnega razpisa želi ministrstvo omogočiti vsem zainteresiranim vlagateljem, da pridobijo vsa potrebna upravna dovoljenja ter vložijo popolne in kakovostno pripravljene vlogo za sofinanciranje naložbe.

S sofinanciranjem naložb podjetij ministrstvo intenzivno spodbuja zagon novega investicijskega cikla v velikih podjetjih, ki so pomembna z vidika obsega predelanih proizvodov, s katerimi oskrbujejo slovenski trg in druge trge, zagotavljanja delovnih mest v živilsko-predelovalni panogi ter tesnih povezav s primarnim sektorjem in drugimi členi agro-živilske verige Uspešno delovanje teh podjetij, njihova rast in nadaljnji razvoj je ključno za kazalce stanja celotne živilsko-predelovalne panoge. Tega dejstva se zavedamo tudi na ministrstvu, zato z omenjenim javnim razpisom spodbujamo izvedbo širokega spektra naložb, s katerimi bodo ta podjetja lahko lažje in hitreje vlagala v nove predelovalne obrate ali v posodobitev obstoječih obratov in na ta način izboljšalo svojo konkurenčnost stroškovno učinkovitost, dodano vrednost na zaposlenega ter okoljsko učinkovitost. Če privzamemo, da je povprečna stopnja intenzivnosti javne podpore za tovrstne naložbe med 25 % in 30 %, potem je celoten investicijski cikel, ki ga bo ministrstvo sprožilo z razpisanimi 15 mio EUR, ocenjen na okoli 50 do 60 mio EUR.

Povezava do razpisa

Deli z drugimi