Odbor za spremljanje podal mnenje k predlogu 13. spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 in 14. spremembe meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020


  • Datum objave 12.01.2023

Podeželje I Avtor: MKGP

Odbor za spremljanje podal mnenje k predlogu 13. spremembe Programa razvoja podeželja 2014-2020 in 14. spremembe meril za izbor operacij v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020

  • Datum objave 12.01.2023

Odbor za spremljanje programa razvoja podeželja (PRP) se je v torek sestal na 23. seji, ki jo je vodila državna sekretarka Tatjana Buzeti. Člani sveta so na seji obravnavali predlog spremembe poslovnika Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, predlog 13. spremembe PRP 2014–2020 in predlog 14. spremembe meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020. Odbor za spremljanje se je strinjal s prenosom nalog Odbora za spremljanje PRP do zaključka izvajanja PRP 2014–2020 na Odbor za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike.

Trinajsta sprememba PRP 2014–2020

Odbor za spremljanje PRP je obravnaval predlog 13. spremembe PRP 2014–2020 in sprejel mnenje, da je predlog 13. spremembe PRP 2014-2020, kot je bil predstavljen na 23. seji Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja, vključno s predstavljeno možnostjo prenosa nezaključenih 5-letnih obveznosti iz ukrepov M10 in M11 v Strateški načrt SKP 2023-2027 z letom 2023, primeren za pošiljanje v potrditev Evropski komisiji in nalaga Organu upravljanja PRP 2014-2020, da predlog po potrebi uskladi z morebitnimi pripombami Evropske komisije in redakcijsko uredi.

V okviru predloga 13. spremembe PRP 2014–2020 se bo uvedel nov ukrep M22, izredna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. Podrobna analiza kmetijskih sektorjev je pokazala, da so do te podpore upravičeni sektorji prašičereje, sadjarstva, vrtnarstva in   tiste naložbe, ki prispevajo h krožnemu gospodarstvu, upravljanju hranil, prispevajo k učinkoviti rabi virov in uvajanju okolju in podnebju prijaznih metod proizvodnje, kot to določa 39. c člen EU Uredbe 1305/2013.

Predlog spremembe vključuje tudi nov podukrep M08.3, ureditev protipožarne infrastrukture, katerega cilj je prispevati k preventivni in protipožarni varnosti v jugozahodni Sloveniji.

Prav tako se spreminja tudi besedilo pri ukrepu M16, kjer se bo omogočilo izvedbo javnih razpisov tudi v letu 2023, ter pri ukrepu M19 – LEADER, kjer se omogoča nadaljevanje izvajanja ukrepa LEADER brez vmesnih prekinitev zaradi prehoda v novo programsko obdobje.

V okviru 13. spremembe PRP 2014–2020 pa se želi tudi urediti nezaključene 5-letne obveznosti iz ukrepov M10 in M11, in sicer za upravičence odpraviti zahtevo o opravljanju letnega programa usposabljanja oziroma uporabe svetovanja, če se izvajanja v okviru PRP 2014–2020,  ali pa te obveznosti prenesti v Strateški načrt SKP 2023-2027.

Sprememba meril za izbor operacij v okviru PRP 2024–2020

Odbor za spremljanje PRP je obravnaval in potrdil 14. spremembo meril za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020, ki vključuje predlog novo oblikovanih meril za izbor vlog za izvajanje novega podukrepa M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Deli z drugimi