23. 4. 2020 – Raznolikost LEADER projektov in njihova dodana vrednost na podeželju

V okviru programskega obdobja 2014–2020 je v okviru podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER) do 31. 12. 2019 prispelo 480 vlog v skupni višini 22.184.800 €. Odobrenih je bilo okoli 400 vlog v skupni višini 17.528.270 €. Do 31. 12. 2019 je bilo izplačanih 148 vlog v skupni višini 5.136.720 €.

Največ operacij (projektov) je vključenih v tematsko področje ukrepanja »Razvoj osnovnih storitev«, sledi »Ustvarjanje delovnih mest«, najmanj pa v tematski področji ukrepanja »Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin« in »Varstvo okolja in ohranjanje narave«. So pa projekti večinoma vključeni v več tematskih področij.

Največ odobrenih operacij je bilo v podravski regiji (25,8 %), sledita savinjska statistična regija (12,0 %), pomurska statistična regija (10,9 %) ter jugovzhodna Slovenija (10,1 %). Najmanj prejetih (9) in odobrenih vlog (7) je bilo v posavski statistični regiji.

Največji delež odobrenih sredstev ima javni sektor, občine in javni zavodi, ki predstavljajo okoli 60 % vseh odobrenih sredstev. Med upravičenci je največ občin (23,9 % vseh upravičencev in 43,3 % vseh odobrenih sredstev), sledijo društva (22,3 %), javni zavodi (19,3 %) in gospodarske družbe (14,8 %). Upravičence predstavljajo tudi samostojni podjetniki, zasebni zavodi in nosilci kmetij. Najmanj upravičencev predstavljajo zasebni lastniki gozdov posamezniki in verske skupnosti, javna podjetja, kmetije idr.

Vsebinska analiza projektov, potrjenih do 31. 12. 2019 kaže, da je okoli :

– 23 % projektov s področja turizma (lokalne blagovne znamke in turistični produkti, ureditev objektov in prostorov za turistični namen za različne ciljne skupine, tematske poti, kolesarske poti in poligoni, promocija lokalne kulinarike in znamenitosti in običajev, ureditev prenočitvenih kapacitet (apartmaji), postajališča za avtodome, ureditev muzejskih zbirk …;
– 19 % s področja obnove in razvoja vasi (ureditev javne infrastrukture, prostorov, objektov in zunanjih površin za izobraževanje, usposabljanje, vseživljenjsko učenje za različne ciljne skupine: lokalne prebivalce, otroke, starostnike, ranljive skupine, športnike, podjetnike), ureditev tržnic, igrišč, medgeneracijski centri, kolesarske poti, učni parki, ureditev prostorov za pripravo lo kalne hrane, promocijsko-degustacijski centri, kulturni domovi in prostori, čebelnjaki…;
– 16 % s področja kulturne dediščine (obnova kulturnih znamenitosti, objektov, obnova mlina, obnova objektov, prireditve in storitve povezane z dediščino (Rimljani, furmanstvo, vojaška bolnica, dediščina vinarstva, lončarstvo, rokodelstvo, kmečki običaji), arheološke zbirke, muzejske zbirke, kozolci, stara hišna imena …;
– 12 % s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane (dopolnilne dejavnosti na kmetiji: jahanje, didaktične kmetije s prikazom dela na kmetiji za različne skupine, programi, storitve in produkti za povečanje lokalne samooskrbe ter kratke dobavne verige, vzpostavitev blagovnih znamk in trženje različnih proizvodov: lokalna hrana, sadjarstvo, vino, meso, zelenjava, seneno mleko …; izobraževanja o pomenu ohranjanja kmetijskih površin, pilotni projekti s prikazom ohranjanja starih kultur, avtohtonih pasem, zeliščarstvo, hortikultura; projekti povezani s čebelarstvom in pomenom ohranjanja gozdov;
– 13 % s področja družbe in sociale (programi, prireditve in izobraževanja za lokalne prebivalce in ranljive skupine (mladi, ostareli, osebe s posebnimi potrebami) z različno tematiko: podjetništvo, zdrav življenjski slog, društvene dejavnosti, kino, sejmi, mobilni socialni servis …
– 7 % s področja varovanja okolje (interpretacija narave: naravoslovne učne poti, informativne table, usmerjevalne table, programi o pomenu varovanja narave za različne ciljne skupine, varovanje in ohranitev naravnih habitatov: lokalnih mokrišč, obnova kali, ekoremedijacija, varovanje človeške ribice, projekti za ohranjanje vodnih virov, vzpostavitev javnih prevozov, parkirišč za zmanjšanje prometa;
– 5 % s področja podjetništva na podeželju (združevanje lokalnih produktov, mreženje, izobraževanje v šolah, oblikovanje blagovnih znamk na področju lesarstva, gozdarstva in drugih lokalnih virov, ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo na podeželju, izobraževanja, delavnice, programi za mlade in druge ranljive skupine, podpora socialnemu podjetništvu, razvoj novih proizvodov in produktov …

Vsebinsko so projekti zelo interdisciplinarni, kompleksni z multiplikacijskimi učinki in se vsebinsko zelo prepletajo, zato je strogo vsebinsko ločitev zelo težko določiti.
V okviru projektov so nastali tudi projekti, ki se nanašajo na digitalne storitve v podjetništvu, turizmu, ohranjanju kulturne dediščine, kmetijstvu in lesarstvu v okviru operacij izbranih na javnih pozivih lokalnih akcijskih skupin. Upravičenci in ciljne skupine so različni: mladi, šolarji, starostniki, in druge ranljive skupine, podjetniki, turisti idr. Gre za digitalne storitve, kot so nakup IKT, strojne opreme, mobilne aplikacije, izvedba multimedijev in video predstavitev, idr. Projektov, ki so vključevali navedene vsebine je bilo okoli 15.

V okviru projektov je bilo do konca leta 2019 ustvarjenih 50 novih delovnih mest.

 

 Vsebina LEADER projektov

Prijava na e-novice

Deli z drugimi