23. 2. 2017 – Uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017 – rok za oddajo vlog do 6. 5. 2017

Vlaganje zbirne vloge za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017, ki vključuje sheme neposrednih plačil, ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje, ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in ukrep dobrobit živali, bo potekalo od 27. februarja do 6. maja 2017. V tem času morajo nosilci kmetijskih gospodarstev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) vložiti zbirno vlogo, če:
– želijo v letu 2017 vložiti zahtevek za katerikoli ukrep kmetijske politike;
– so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti;
– dajejo v promet živinska gnojila;
– so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur;
– bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju zelenjave;
– so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Sočasno z zbirno vlogo nosilec kmetije odda tudi Vlogo za prijavo površin posebnih kultur za namen ugotavljanja katastrskega dohodka posebnih kultur za izvajanje Zakona o dohodnini in Zakona o davčnem postopku.

Zamudni rok za oddajo zbirne vloge je od 8. do 31. maja 2017, pri čemer se za vsak delovni dan zamude izplačila vlog in zahtevkov znižajo za 1% oziroma 3%, če se z zbirno vlogo uveljavlja dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.
Izjema v zvezi z rokom za oddajo zbirne vloge je za upravičence, ki bodo uveljavljali Zahtevek za operacijo dobrobit živali – drobnica – ti morajo zbirno vlogo vložiti najpozneje do 5. maja 2017. Za te zahtevke zamudnega roka ni.

Zbirno vlogo lahko nosilci kmetijskega gospodarstva elektronsko izpolnijo in vložijo sami ali pa pooblastijo kmetijskega svetovalca. Če želijo vlogo izpolniti sami, je dostop do aplikacije za elektronski vnos vlog možen preko spleta na: http://e-kmetija.gov.si. Za prijavo v sistem elektronskega poslovanja je treba pridobiti digitalno potrdilo kvalificiranega overitelja (certifikat), s katerim vlagatelj vlogo tudi varno elektronsko podpiše. Za nosilce kmetijskih gospodarstev, ki opisane možnosti nimajo, bo vnos opravila javna služba za kmetijsko svetovanje. ARSKTRP bo pred začetkom vnosa zbirnih vlog za vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo v letu 2016, na svoji spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/ objavila t.i. »predtisk« oziroma vnaprej pripravljen obrazec, ki vključuje:
– podatke iz registra kmetijskih gospodarstev (RKG) na dan 22. januar 2017 (opisni podatki o kmetijskem gospodarstvu, podatki o blokih in GERK-ih);
– podatke, ki so pomembni za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti (podatke o krajinskih značilnostih (naravnih vrednotah), vključenost GERK-ov v območja, za katera veljajo določene zahteve – vodovarstvena območja in območje NATURA 2000);
– podatke o največji upravičeni površini za plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO)
– podatke v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem;
– podatke v zvezi s prepovedjo paše za ukrep dobrobit živali (DŽ-govedo in DŽ-drobnica).

Če so podatki o nosilcu kmetijskega gospodarstva, o blokih oziroma GERK-ih, o trajnih nasadih ipd. v RKG neusklajeni, je dodano opozorilo, da so podatki neusklajeni. Neusklajene podatke je treba obvezno uskladiti na upravni enoti najpozneje en dan pred vnosom zbirne vloge, sicer vnos zbirne vloge ni mogoč. Ne glede na opozorilo, je vlagatelj vedno dolžan podatke o spremembah na GERK-ih uskladiti z dejanskim stanjem v naravi.

Vsi ažurni podatki o kmetijskem gospodarstvu so z vpisom KMG-MID številke dostopni na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov RKG, na povezavi http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/. Priporočamo, da nosilci kmetijskih gospodarstev dobro pregledajo svoje GERK-e in jih po potrebi uskladijo na upravni enoti. Iz GERK-ov je treba izločiti novogradnje, ceste, zaraščene površine, javiti je treba spremembe dejanske rabe GERK-a, odjaviti GERK-e, ki se jih ne uporablja več, odpraviti vse preostale nepravilnosti vrisanih GERK-ov ipd. Pregled GERK-ov se še posebej svetuje nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki imajo zemljišča v SZ delu Slovenije. Na tem območju so bili leta 2016 posneti novi ortofoti.

Več vsebin v zvezi z uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike za leto 2017, zlasti podrobna obrazložitev vseh shem in ukrepov, s poudarki na spremembah za leto 2017, bo dostopnih na v »Navodilih za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike za leto 2017«, ki bodo še pred začetkom vnosa zbirnih vlog objavljena na spletni strani ARSKTRP.

Vse informacije v zvezi z vlaganjem in izpolnjevanjem zbirne vloge ter ukrepi kmetijske
politike so na voljo na spletni strani ARSKTRP “Zbirna vloga 2017…od A do Ž”.

 

Novosti v subvencijski kampanji 2017 za sheme neposrednih plačil

V letu 2017 je pri shemah neposrednih plačil na novo uvedena shema »plačilo za območja z naravnimi omejitvami«, pri nekaterih proizvodno vezanih plačilih (podpora za mleko v gorskem območju in podpora za zelenjadnice) pa so spremenjeni določeni pogoji upravičenosti.

Shema Plačilo za območja z naravnimi omejitvami (PONO) se uvaja z namenom, da se kmetijskim gospodarstvom nadomesti dodatne stroške in izpad dohodka zaradi težjih pogojev kmetovanja ter posledično pomagali k večji konkurenčnosti teh kmetij. Plačilo se dodeli za kmetijske površine na gorskem območju z nagibom od najmanj 35 % do 50 % (predvidena okvirna višina podpore je 50 eurov/ha) in z nagibom najmanj 50 % (predvidena okvirna višina podpore je 100 eurov/ha). Končna višina podpore je lahko višja ali nižja, odvisno od števila prijavljenih vseh upravičenih hektarjev. Nosilec KMG je upravičen do plačila PONO za kmetijske površine, ki imajo za GERK nagib najmanj 35 % do 50 % ali nagib najmanj 50 % in so hkrati v gorskem območju v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo ter jih za tekoče leto uveljavlja za aktiviranje njegovih plačilnih pravic.

Pri podpori za zelenjadnice se spremeni obdobje prisotnosti zelenjadnic, ki po novem traja od 7. maja, razen za plodovke, za katere velja začetni datum od 20. maja, do 15. avgusta 2017. Zelenjadnice morajo imeti povprečno gostoto posevka. Površine mešanih posevkov zelenjadnic in drugih kmetijskih rastlin (npr. koruza in zelenjadnica/e) niso upravičene do podpore.

Podpora za mleko v gorskih območjih se za leto 2017 izjemoma dodeli na podlagi števila krav molznic, ki so bile štete za upravičene za leto 2016, in sicer nosilcem KMG, ki so bili do te podpore upravičeni za leto 2016 ter so upravičeni do neposrednih plačil za leto 2017 (v letu 2017 morajo oddati zahtevek za podporo in izpolnjevati splošne pogoje za neposredna plačila, npr. aktiven kmet).

 

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov – sporočilo za javost ARSKTRP

NAVODILA za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike 2017

Deli z drugimi