23. 2. 2017 – Novosti v subvencijski kampanji 2017 za ukrepe KOPOP, EK, OMD in DŽ iz PRP 2014–2020

V okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju PRP 2014 – 2020), ki ga je Evropska komisija potrdila 13. 2. 2015, spodbujamo kmetijske prakse, ki imajo pozitiven vpliv na varovanje naravnih virov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ekološko kmetijstvo in nadstandardno rejo živali. Z namenom, da bi določene operacije in zahteve ukrepov, s katerimi to spodbujamo – ukrep KOPOP, ukrep EK in ukrep DŽ postale bolj zanimive za izvajanje, istočasno pa bi zagotavljale zasledovanje zastavljenih ciljev, smo na podlagi potreb in izkušenj dosedanjega izvajanja in znanosti pripravili drugo spremembo in dopolnitev PRP 2014 – 2020.

V okviru ukrepa KOPOP je novost v letošnji kampanji vstop v operacijo Ohranjanje mejic. Minimalna dolžina mejice, ki je upravičena do plačila, je 2 m. Operacija se lahko izvaja na območjih znotraj Nature 2000, za katera je bilo ugotovljeno, da stanje mejic ni ugodno (dolina Reke, dolina Vipave, porečje Drave ali Mure, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ljubljansko barju in Planinsko polje). Pri tem je treba upoštevati, da je potrebno vstopno dolžino mejic ohranjati in vzdrževati (obrezovanje, redčenje) ves čas trajanja obveznosti. Plačilo bo znašalo 1,60 EUR/tekoči meter mejice letno. Informacijo o tem, za katere mejice je mogoče uveljavljati plačila v okviru operacije Ohranjanje mejic, lahko poiščete na spletnem pregledovalniku (GERK/RABA – http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) ali območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih.

V operaciji Steljniki se uvaja mozaična košnja, kar pomeni, da se bo vsako leto pokosil le del travnika (40 – 60 %) in se črta zahteva, ki se nanaša na nepokošen pas (STE_NPAS). Spremenil se je datum prepovedi košnje, in sicer košnja ni dovoljena pred 1. 8. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja in paše. Obvezno je spravilo travinja in prepovedano je nasipavanje travnikov ter zatravljanje oz. dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami.

V operaciji Ohranjanje rastlinskih genskih virov se pri zahtevi GEN_SEME uvede sprememba višine plačila in metod preverjanja, in sicer plačila krijejo 100 % dodatnih stroškov in izgubljenega prihodka zaradi prevzete obveznosti.

Za izvajanje zahtev POZ_NEP in VOD_NEP se je dopolnil seznam kmetijskih rastlin – neprezimnih medonosnih posevkov (boreč, krmni grah, detelje).

V okviru ukrepa KOPOP od leta 2017 dalje ni mogoče vstopiti v operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Trajno travinje I in II in Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje.

Eden od ključnih pogojev, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v KOPOP je udeležba na 6-urnem programu predhodnega usposabljanja, ki ga morate opraviti najpozneje do 5. maja 2017. Če ste predhodno usposabljanje opravili že v letu 2015 ali 2016, v ukrep KOPOP pa v tem letu niste vstopili, se šteje, da imate obveznost predhodnega usposabljanja opravljeno in vam v letu 2017 tega usposabljanja ni treba opravljati ponovno. Če se v ukrep KOPOP vključite v letu 2017 ali pa ste se v ta ukrep vključili že v letu 2015 ali 2016, morate najpozneje do 20. decembra 2017 opraviti še 4-urni program rednega usposabljanja. Upravičenci morate najmanj enkrat v prvih treh letih trajanja obveznosti uporabiti še storitev svetovanja, razen če ste v ukrep KOPOP vstopili v letu 2015, ko morate storitev svetovanja uporabiti najmanj enkrat v prvih štirih letih trajanja obveznosti – to je do konca leta 2018.

Upravičenci morate imeti pred vstopom v ukrep KOPOP oz. ukrep EK najpozneje na dan oddaje zbirne vloge izdelan program aktivnosti (PA). Če se vključite tudi v izvajanje ukrepa EK, se za KMG pripravi skupen PA za oba ukrepa. PA je potrebno dopolniti, če imate:
– za ukrep KOPOP izdelan PA v letu 2015 ali 2016, v letu 2017 pa ste pridobili nove GERK, za katere nimate izdelane zasnove kolobarja pri operaciji Poljedelstvo in zelenjadarstvo, uporabljate mineralna gnojila in nimate vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK oz. v letu 2017 vstopate v nove operacije/zahteve ukrepa KOPOP.
– za ukrep EK izdelan PA v letu 2015 ali 2016, v letu 2017 pa ste pridobili nove GERK oz. uporabljate za ta ukrep dovoljena mineralna gnojila in nimate vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK.

Eden od pogojev za ukrep KOPOP je tudi vodenje Evidenc o delovnih opravilih in vseh drugih evidenc. V letošnjem letu smo na pobudo kmetovalcev poenotili evidence za ukrep KOPOP in EK, in sicer so se združile evidence, ki se nanašajo na rastlinsko pridelavo, medtem ko ostale evidence ostajajo nespremenjene.

UKREP DOBROBIT ŽIVALI

V letu 2017 se je ukrep Dobrobit živali razširil tudi na področje reje drobnice. Plačilo bo dodeljeno za pašo drobnice, in sicer za živali, ki bodo na paši neprekinjeno najmanj 210 dni v času od 15. marca 2017 do 30. novembra 2017. Za to drobnico mora biti pred začetkom paše izvedeno zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, voditi pa je treba tudi dnevnik paše. Začetka paše ni mogoče uveljavljati pred datumom vnosa zahtevka za operacijo DŽ – drobnica, enako velja tudi za operacijo DŽ – govedo. Prašičerejci pa v letu 2017 lahko uveljavljate tudi novo zahtevo za kirurško kastracijo sesnih pujskov moškega spola, do vključno sedmega dne starosti, z uporabo anestezije oz. analgezije.

UKREP OMD

Novost pri ukrepu plačila za OMD je v letu 2017 uvedba nove sheme v I. stebru »Plačilo za območje z naravnimi omejitvami (PONO)«. Plačilo PONO lahko vpliva na višino plačila OMD, a le v primeru, ko seštevek PONO plačila (preračunanega na vse površine kmetijskih zemljišč zadevnega KMG) in OMD plačila preseže maksimalno plačilo za ukrep OMD oziroma preseže največje možno OMD plačilo v gorskem območju, ki znaša 450€/ha. V tem primeru je plačilo OMD enako vrednosti razlike med zgornjim pragom in plačilom PONO. Plačilo PONO tako kot plačilo OMD ne spada med obdavčljive dohodke, od katere se plača dohodnina.

Vsi upravičenci, ki ste vključeni v ukrepe KOPOP, EK, OMD ali DŽ, ste zavezani označevati vir sofinanciranja, prav tako je označevanje obvezno na spletni strani, če jo imate. Obveznost označevanja se začne najpozneje z oddajo zbirne vloge in traja najmanj do zadnjega izplačila sredstev iz naslova posameznega ukrepa. Označevanje s plakati oz. obrazložitvenimi tablami pa za vse, ki boste oddali zbirno vlogo v letu 2017, ni več potrebno. Navodila

Podrobnejši opis spremenjenih in dopolnjenih operacij oziroma zahtev ukrepa KOPOP, EK in DŽ je dostopen na spletni strani PRP. Za podrobnejše informacije o vključitvi v le-te se lahko obrnete na kmetijske svetovalce Javne službe za kmetijsko svetovanje na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Navodila za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike pa bodo pred začetkom kampanje za vlaganje zbirnih vlog objavljena na spletnih straneh MKGP, ARSKTRP in KGZS.

 

Za konec vas povabimo, da si v teh zadnjih zimskih dneh vzamete čas za pripravo na izpolnjevanje zbirne vloge, da si pred tem uredite na upravni enoti stanje vaših GERK in se morda o vseh novostih pogovorite z vašim kmetijskim svetovalcem.

 

Agencija lani izplačala 262,7 milijonov evrov – sporočilo za javost ARSKTRP

Prijava na e-novice

Deli z drugimi