25. 10. 2018 – Evropska komisija potrdila 5. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

Evropska komisija je potrdila 5. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa Dobrobit živali in omogoča izvedbo sanacije gozdov, ki so jih poškodovali različni ekstremni vremenski pojavi, ne samo žledolom. Sprememba prinaša tudi več možnih vsebin na področju demonstracijskih projektov pri ukrepu Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ponovno omogoča vstop v operacijo Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje. Pri ukrepu LEADER se bodo s spremembo določili manj strogi pogoji za doseganje mejnikov v okviru strategij lokalnega razvoja, na področju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode je prišlo do spremembe koncepta izvajanja, ki omogoča vključitev novih vlagateljev.

Peta sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša naslednje spremembe:

 

Spremembe pri ukrepu 1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Tekom izvedbe tega ukrepa je bilo na terenu zaznati, da si potencialni udeleženci želijo več demonstracij in ne le teoretičnih usposabljanj. Zaradi navedenega je s spremembo možnih več (različnih) izvedenih demonstracijskih projektov v okviru podukrepa M1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja, na podlagi katerih si bodo udeleženci lažje predstavljali delovanje posamezne tehnologije ter tovrstno tehnologijo lažje vpeljali tudi na svoji kmetiji.

 

Spremembe pri ukrepu 3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

Pri podukrepu 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti je prišlo do spremembe koncepta izvajanja, po katerem se lahko poleg novega sodelovanja v shemah kakovosti v podukrep vključijo še vlagatelji, katerim je bil prvič izdan certifikat za upravičene sheme kakovosti v predhodnih štirih koledarskih letih od koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis, torej od 1.1. 2014 naprej.

Iz PRP 2014-2020 se v skladu z zahtevo Evropske komisije umikajo naslednje nacionalne sheme kakovosti, ki niso bile notificirane v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535. Gre za sledeče sheme kakovosti: Višja kakovost, Integrirana pridelava ter Dobrote z naših kmetij.

 

Spremembe pri ukrepu 7: Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

Sprememba je bila pripravljena z namenom zagotovitve usklajenosti pogojev in določb pri izvajanju Podpore širokopasovnemu internetu med Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskim skladom za regionalni razvoj (ESRR).

 

Spremembe pri ukrepu 8 – Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

V Sloveniji se vse pogosteje pojavljajo ekstremni vremenski pojavi, ki v veliki meri poškodujejo slovenske gozdove, kar se lahko kaže v žledolomu, vetrolomu, snegolomu, poplavi, snežnem ali zemeljskem plazu. S spremembo podukrepa 8.4 bo možno izvesti sanacijo gozdov, ki so jih poškodovali različni ekstremni vremenski pojavi, ne samo žledolom.

 

Spremembe pri ukrepu 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Zaradi zaznanih potreb se operacija 18 Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje z letom 2019 spet odpre za nove vstope. S predlagano spremembo bo tudi jasno navedeno katere pasemske živali so predmet podpore in kakšne so metode preverjanja obveznosti, kar bo omogočalo učinkovitejše izvajanje administrativne kontrole in kontrole na kraju samem, prispevalo pa bo tudi k zmanjševanju tveganja za povečanje stopnje napake.

 

Spremembe pri ukrepu 14: Dobrobit živali

Pri ukrepu dobrobit živali v prašičereji se spremeni zahteva za dodatno ponudbo voluminozne krme ali krme z visokim deležem vlaknine na način, da se iz zahteve umakne uporaba krmne mešanice, ki vsebuje najmanj 8 % vlaknine v suhi snovi, dodatna ponudba voluminozne krme pa se omeji samo na strukturno voluminozno krmo, ki jo živali dobijo po volji.

Pri ukrepu dobrobit živali v reji drobnice se je izvedla rajonizacija območja paše na način, da sta določeni dve območji, in sicer območje, kjer zaradi krajše rastne dobe lahko traja obdobje paše najmanj 180 dni in območje, kjer lahko obdobje paše traja najmanj 210 dni.

 

Ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Pri ukrepu LEADER zaradi zamujanja pri izvedbi prihaja do težav pri doseganju mejnikov, prav tako se ugotavlja, da na nekatere od predpisanih mejnikov LAS ne morejo vplivati in da je potrebno spremeniti merila za dodelitev rezerve za uspešnost, saj ne razlikujejo med LAS, ki so bolj uspešni pri izvajanju SLR (strategija lokalnega razvoja), in tistimi, ki so manj uspešni pri izvajanju SLR. S spremembo se bo lahko v okviru nacionalne uredbe za izvajanje ukrepa LEADER določilo manj stroge pogoje za doseganje mejnikov in do uspešnejših LAS določilo bolj pravične kriterije za dodelitev rezerve za uspešnost.

S to spremembo PRP 2014–2020 je podrobneje pojasnjen tudi predviden sistem izvajanja finančnih instrumentov v okviru politike razvoja podeželja. Z vidika lažje izvedbe finančnih instrumentov je dodatno uvedenih tudi več poenostavitev (npr. z vidika neupravičenih vrst stroškov), odpravljene so določene omejitve (npr. glede izvajanja nekmetijskih dejavnosti, vrst upravičenih naložb).

 

Podrobnejša določila se nahajajo v samem dokumentu 5. spremembe PRP 2014–2020.

Več informacij lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

Deli z drugimi