23. 02. 2021 – Objavljene spremembe in dopolnitve uredbe KOPOP, EK in OMD

 

V Uradnem listu RS št. 26/21 je bila 19. 2. 2021 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba določa izvajanje in financiranje ukrepov kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2021 v skladu z Uredbo (EU) 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o določitvi nekaterih prehodnih določb za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letih 2021 in 2022 ter o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede sredstev in uporabe v letih 2021 in 2022 ter Uredbe (EU) št. 1308/2013 glede sredstev in razdelitve take podpore v letih 2021 in 2022 (UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 1). Uredba je dostopna tukaj.

 

Operacije ukrepa KOPOP prispevajo k varovanju okolja, ohranjanju biotske raznovrstnosti, krajine in genskih virov le, če se izvajajo. Zato vas vabimo, da zaključene petletne obveznosti ukrepa KOPOP v letu 2021 podaljšate oziroma se vključite v operacije, v katere so novi vstopi še mogoči, saj bodo tako z vašo pomočjo dosegle svoj namen. Novi vstopi so mogoči v naslednje operacije ukrepa KOPOP: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic, Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

 

Prav tako vas vabimo, da v letu 2021 podaljšate tudi zaključene petletne obveznosti za ukrep EK oziroma v ta ukrep vstopite na novo, saj na ta način podpirate in promovirate izvajanje ekološkega kmetovanja v Sloveniji, ki mu tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja posebno pozornost.

Vse, ki ste upravičeni do sredstev iz naslova ukrepov KOPOP, EK in OMD, opozarjamo tudi na obveznost označitve vira sofinanciranja na poslovni spletni strani, če jo imate.

 

Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2021 se začne 24. februarja in bo trajala do 6. maja 2021.

Pred oddajo zbirne vloge morate preveriti urejenost podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Podatki o urejenosti GERK-ov so dostopni tudi na javnem pregledovalniku RKG. Podatke v RKG uredite na pristojni upravni enoti. Več …

Vse informacije o zbirnih vlogah za leto 2021 so dostopne tukaj.

 

*   *   *

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi