22. 6. 2020 – Odbor za spremljanje potrdil spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 in letno poročilo

OS 17 seja

 

Na 17. seji Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki je bila dne 19. 6. 2020 in jo je vodil državni sekretar dr. Jože Podgoršek, se je med drugim obravnavalo Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020, predlog osme spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 in sprememba meril za izbor projektov.

 

Letno poročilo o izvajanju Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) za leto 2019

Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je potrdil predlog Letnega poročila o izvajanju PRP 2014-2020 za leto 2019. Slovenija je uspešna pri črpanju sredstev EKSRP in se uvršča nad povprečje EU. Na ravni celotnega PRP 2014–2020 je bilo do konca decembra 2019 skupaj odobrenih 71,7 % in izplačanih 55,1 % vseh razpoložljivih sredstev. Delež odobrenih sredstev, v primerjavi z letom 2018, se je povečal za 14 %, izplačanih pa za več kot 15 %. MKGP je tako od začetka izvajanja objavilo že 62 javnih razpisov v višini 437 mio €. Prejetih je bilo 11.443, odobrenih pa 9.145 vlog. Uspešno je bila zaključena tudi šesta kampanja oddaje zbirnih vlog.

 

Osma sprememba PRP 2014–2020

Odbor za spremljanje je po temeljiti razpravi obravnaval tudi predlog 8. spremembe PRP 2014–2020 in ga potrdil kot ustreznega za pošiljanje Evropski komisiji v potrditev.

PRP 2014–2020 se spreminja prvenstveno v kontekstu epidemije z virusom COVID-19. Prerazporeditve finančnih sredstev pretežno z nekmetijskega dela na kmetijski del ukrepov PRP 2014–2020 so bile predlagane z namenom podpreti pridelavo hrane.

Na podlagi spremembe PRP 2014–2020 bodo posledično spremenjene tudi izvedbene uredbe in po sprejetju le-teh na Vladi RS bomo lahko objavili načrtovane javne razpise.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je predvidelo povečanje predplačil z dosedanjih 30 % na najvišjih možnih 50 %, to pomeni, da bodo upravičenci ob predložitvi bančnih garancij lahko uveljavljali do 50 % predplačila za svoje investicije.

Bolj specifično, pa so nekatere predlagane spremembe na posameznih podukrepih PRP 2014–2020 sledeče.

 

Podukrep 4.1 (naložbe na kmetijskih gospodarstvih):

– dvig najvišjih dopustnih stopenj podpore za naložbe, namenjene prilagajanju na podnebne spremembe, z dosedanjih 70-75 % na maksimalnih 90 %. V sklop teh naložb so zajeti nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in nakup pripadajoče opreme, zasebnih namakalni sistemov ter nakup namakalne opreme, ureditev trajnih nasadov;

– dvig najvišjih dopustnih stopenj podpore za naložbe v prilagoditev kmetovanja na gorskih OMD območjih na maksimalnih 90 %. V sklop teh naložb so zajete naložbe v nakup specialne kmetijske mehanizacije za kmetovanje na strmih terenih, ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi, izvedba agromelioracij, ureditev hlevov ter zaščita čebeljih panjev pred medvedi, ureditev trajnih nasadov, ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture, ureditev zasebnih namakalnih sistemov na gorskih območjih ter nakup namakalne opreme;

– dodati nameravamo nov sklop skupinskih naložb za kmetijskih proizvodov (zbirni centri, skladišča, hladilnice, pakirne linije in pripadajoča oprema).

– dvig najvišjega skupnega zneska podpore v programskem obdobju 2014–2020 za kmetije in mikropodjetja s 500.000 evrov na 1.000.000 evrov in za mala, srednja in velika podjetja s 1.750.000 evrov na 3.000.000 evrov.

 

Podukrep 4.2 (predelava in trženje kmetijskih proizvodov):

– dodatne stopnje podpore, kadar gre za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti na gorskem območju OMD;

– dvig stopenj podpore, kadar gre za naložbe nosilca dopolnilne dejavnosti v predelavo v nekaterih prednostnih sektorjih: žit, zelenjave, sadja (razen vina in oljk), prašičjega in govejega mesa ter mleka.

 

Podukrepa 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov in podukrep 8.6 Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP in naložbe v predelavo lesa

Dodajamo nove upravičence pri gozdarskih ukrepih (skupine proizvajalcev, kolektivne naložbe) ter znižujemo vstopne pogoje za nakup gozdarske mehanizacije (iz sedanjih 10 ha lastništva gozda na 5 ha). Če je upravičenec samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa imeti 9.000 prihodkov iz sečnje in spravila namesto predhodnih 18.000 evrov.

To je nekaj ključnih rešitev, s katerimi lahko tudi preko PRP 2014–2020 prispevamo k dvigu samooskrbe v ključnih kmetijskih sektorjih, k lažji izvedbi naložb na gorskih območjih OMD ter k predelavi surovin v tistih kmetijskih sektorjih, kjer se kažejo bodisi viški osnovne surovine (mleko, goveje meso) ali pa k spodbujanju predelave v določenih prednostnih sektorjih, kjer sicer moramo v osnovi okrepiti tudi primarno proizvodnjo.

Odbor za spremljanje PRP 2014–2020 je sprejel tudi mnenje v zvezi z merili za izbor operacij.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter predstavniki lokalnih skupnosti. V Odboru za spremljanje so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. V letu 2018 sta bila v Odbor za spremljanje imenovana tudi predstavnika Ministrstva za javno upravo in Združenja društva ekoloških kmetov Slovenije.

Glavne naloge Odbora za spremljanje programa razvoja podeželja so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi