22. 5. 2020 – Prenehanje začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je sprejela sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19) in ga objavila v Uradnem listu RS št. 74/2020. S sklepom se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.

Z vidika upravnega poslovanje je pomembno, da se od tega dne naprej v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je pred dnem 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Od 1. 6. 2020 dalje se omogoči vlaganje vlog na vse možne načine, ki jih določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu. Po elektronski poti vložijo se bodo lahko vložile le vloge, ki so podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020 dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP. Ponovno je omogočeno tudi vročanje dokumentov v prostorih organa. V primeru vročanja z javnim naznanilom se le-ta od dne 1. 6. 2020 dalje objavi na fizični oglasni deski organa in na državnem portalu eUprava.

Od dne 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge ipd.), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. V kolikor rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ipd.), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, t.j 9. 6. 2020.

Navedeno velja za uveljavljanje vseh materialnih pravic, ki so potekle med 29. marcem (začetek veljave ZZUSUDJZ) in 1. junijem (prenehanje veljave posebnih ukrepov). V kolikor je rok za oddajo vloge na javni razpis, vključno z javnimi razpisi PRP 2014-2020 oziroma za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, potekel v tem vmesnem času, lahko vlagatelji oddajo vlogo oziroma zahtevek še 8. dan po prenehanju ukrepov, t.j. 9. junija.

To velja za naslednje javne razpise Programa razvoja podeželja 2014-2020:

– 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020

– 4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020

– 1. javni razpis za podukrep 7.3 Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanjem dostopa do širokop. interneta in rešitev v zvezi z e-upravo, rok za oddajo vloge: 9. 6. 2020

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi