22. 2. 2016 – Vstop v ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP), ekološko kmetovanje (EK) in dobrobit živali (DŽ) iz PRP 2014-2020 v letu 2016

V okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014−2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020), ki ga je Evropska komisija uradno potrdila 13. 2. 2015, se je z letom 2015 začel izvajati tudi ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (v nadaljevanju: ukrep KOPOP). Z namenom, da bi določene operacije in zahteve ukrepa KOPOP, ukrepa EK in ukrepa DŽ postale bolj zanimive za izvajanje in bi omogočile večjemu številu kmetijskih gospodarstev vstop v ta ukrep, istočasno pa bi zagotavljale tudi zasledovanje zastavljenih ciljev in lažjo izvedbo ukrepov, je kmalu po potrditvi PRP 2014–2020 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z različnimi ustanovami in socialnimi partnerji pripravilo prve spremembe in dopolnitve PRP 2014-2020.

Bistvene spremembe in dopolnitve pri ukrepu KOPOP so naslednje:

        Upravičenci, katerih površine najožjih vodovarstvenih območij (VVO1 – državni nivo) ležijo na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, se lahko v operacijo Poljedelstvo in zelenjadarstvo vključijo brez pogojevanja vključitve v operacijo Vodni viri.

       Zahteva »Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi« v okviru operacij Sadjarstvo in Vinogradništvo je postala izbirna zahteva. Nosilci, ki so vstopili v operacijo v letu 2015, morajo zahtevo naslednja štiri leta izvajati kot izbirno zahtevo, ali pa vrniti sredstva, ki so jih prejeli za to zahtevo. Upravičenci lahko tudi izstopijo iz ukrepa KOPOP ali ukrepa EK, v primeru, da v letu 2015 niso imeli kontrole na kraju samem in še niso prejeli odločbe za KOPOP ali EK za leto 2015.

       V operacijah Sadjarstvo in Vinogradništvo je sprememba tudi pri zahtevi POKT – pokritost tal v medvrstnem prostoru, pri kateri morajo biti odslej ozelenjeni vsi medvrstni prostori.

        V okviru operacije Vinogradništvo se uvaja nova zahteva »VIN_INSK: Opustitev uporabe insekticidov«.

         Pri operaciji Ohranjanje habitatov strmih travnikov se dovoli tudi jesenska paša (po 15. 8.).

        Pri operacijah Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov in Steljniki se je črtal pogoj, da je v te operacije treba vključiti najmanj 20 % površin trajnega travinja znotraj zadevnih območij, prav tako upravičencem, ki so vključeni samo v te operacije ni treba imeti izdelanih analiz tal in gnojilnih načrtov. Spremenila se je tudi velikost GERK za zahtevo, ki se nanaša na nepokošen pas (iz 1 ha se je zmanjšala na 0,3 ha).

         Pri operaciji Posebni traviščni habitati je določenih več datumov, ko je prepovedana košnja/paša glede na posamezna območja Slovenije.

         V okviru operacije Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija, se uvaja nova zahteva »GEN_SEME: Pridelava semenskega materiala avtohtonih in tradicionalnih kmetijskih rastlin«.

      Pri operaciji Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri so dodane nove možnosti varovanja črede pred napadi zveri, možen je vstop v zahtevo Varovanje črede ob prisotnosti pastirja.

         Zaradi sprememb in dopolnitev se je pri nekaterih operacijah oz. zahtevah ukrepa KOPOP povečala tudi višina plačila.

Dopolnitev programa aktivnosti KMG je potrebna v primeru, da imajo upravičenci izdelan program aktivnosti v letu 2015, v letu 2016 pa želijo izbrati novo operacijo/zahtevo ali pa so pridobili nove GERK-e, za katere nimajo izdelane zasnove kolobarja pri operaciji Poljedelstvo in zelenjadarstvo oziroma uporabljajo mineralna gnojila in nimajo vpisanih analiz tal in gnojilnih načrtov za vse GERK-e.  Eden od ključnih pogojev za ukrep KOPOP je tudi vodenje  Evidence o delovnih opravilih in vseh drugih predpisanih evidenc.

Eden od pogojev, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v ukrep KOPOP, je tudi udeležba na 6-urnem programu predhodnega usposabljanja. Za upravičence, ki nameravate v ukrep KOPOP vstopiti v letu 2016 in ste predhodno usposabljanje opravili v letu 2015, vendar v tem letu niste vstopili v ta ukrep, se šteje, da imate obveznost predhodnega usposabljanja opravljeno, zato vam v letu 2016 tega usposabljanja ni treba opravljati ponovno.

Nosilci KMG, ki se predhodnega usposabljanja še niste udeležili, in bi želeli vstopiti v ukrep KOPOP v letu 2016, se lahko do 5. maja 2016 še udeležite predhodnih usposabljanj, saj so na KGZS pripravili dodatne termine. Termini predhodnih usposabljanj so objavljeni TUKAJ (kliknite).

Vse nosilce KMG, ki imate obveznost predhodnega usposabljanja že opravljeno, vljudno vabimo, da se v letu 2016, v okviru kampanje za vlaganje zbirnih vlog, ki se začne 29.2.2016, vključite v izvajanje ukrepa KOPOP. V vse operacije ukrepa KOPOP lahko vstopite le še v letu 2016, saj v letih 2017–2020 ne bo mogoče na novo vstopiti v operacije Poljedelstvo in zelenjadarstvo, Hmeljarstvo, Sadjarstvo, Vinogradništvo, Trajno travinje I, Trajno travinje II in Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje.

V okviru prve spremembe PRP 2014 – 2020 je bil dopolnjen ukrep EK, pri katerem se zviša plačilo za ekološko trajno travinje in spremeni pogoj glede obtežbe z živino, ki se zniža iz 0,5 GVŽ/ha na 0,2 GVŽ/ha povprečne letne obtežbe.

V letu 2016 se je ukrep dobrobit živali razširil tudi na področje paše govedi. Plačilo bo dodeljeno za govedo, ki bo na paši neprekinjeno najmanj 120 dni. Za to govedo mora biti izvedeno zatiranje notranjih zajedavcev na podlagi predhodne koprološke analize, voditi pa je treba tudi dnevnik paše.

Podrobnejši opis spremenjenih in dopolnjenih operacij oziroma zahtev ukrepa KOPOP, ukrepa EK in ukrepa DŽ je dostopen na spletni strani PRP (https://www.program-podezelja.si). Za podrobnejše informacije o vključitvi v ukrep KOPOP se lahko obrnete na kmetijske svetovalce Javne službe za kmetijsko svetovanje na območnih kmetijsko gozdarskih zavodih pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. Navodila za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike pa bodo pred začetkom kampanje za vlaganje zbirnih vlog objavljena na spletnih straneh MKGP, ARSKTRP in KGZS.

 

Deli z drugimi