22. 11. 2019 – 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmetij

Mala kmetija, S. Kranjec, MKGP

 

 

Mala kmetija M6.3 S. Kranjec

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis za podukrep 6.3 – Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, s katerim je razpisanih 20 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih se redijo travojede živali in so razvrščene v OMD.

Namen podukrepa je ohranjanje majhnih kmetij, izboljšanje njihove konkurenčnosti in produktivnosti ter večja ekonomska in okoljska učinkovitost teh kmetij. Ohranjanje in razvoj majhnih kmetij ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti podeželja, ohranjanju značilne kmetijske krajine, zagotavljanju širših ekosistemskih storitev v obliki preprečevanja zaraščanja in ohranjanju biotske raznovrstnosti. Na javnem razpisu bo lahko kandidiralo več kot 7.000 majhnih kmetij, ki skupaj obdelujejo več kot 32.000 ha kmetijskih zemljišč.

Glede na prvi javni razpis se znižujejo vstopni pogoji glede primerljivih kmetijskih površin (PKP), glav velikih živali (GVŽ), spušča pa se tudi minimalna obtežba s travojedimi živalmi. Z drugim javnim razpisom tako podpiramo kmetijska gospodarstva, ki so tudi za slovenske razmere majhna.

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 

Vnos in oddaja vloge na javni razpis:

Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 16. decembra 2019 do 13. februarja 2020 do polnoči. Vnos bo v celoti potekal elektronsko v informacijski sistem AKTRP. Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Pri vlogi ni predvidenih nobenih dokazil v fizični obliki.

Upravičenec, ki mu bo izdana odločba o pravici do sredstev, bo moral izpolniti naslednje bistvene obveznosti:

 

Višina sredstev in način izplačila:

Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije. Upravičenci bodo podporo v višini 5.000 evrov prejeli kot pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči. Podpora v se upravičencu dodeli samo enkrat v programskem obdobju, izplača pa se v dveh obrokih. Prvi obrok podpore v višini 70 % dodeljenih sredstev se izplača po prejemu odločbe o pravici do sredstev, preostalih 30 % pa po pravilni izvedbi aktivnosti iz poslovnega načrta. Zahtevki za izplačilo drugega obroka podpore se bodo vlagali v letu 2023.

 

Pomembno:

 

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju podukrepa za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

JAVNI RAZPIS

 

Več informacij:

Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 47/17 in 67/19)

Podukrep 6.3 – pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

Info točke

Deli z drugimi