22. 11. 2018 – Objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014-2020

V Uradnem listu št. 71/2018 je bila v petek 9.11.2018, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Novela uredbe predstavlja odziv na zaznane težave pri izvedbi prvih javnih razpisov in prinaša več poenostavitev in izboljšav, ki bodo olajšale vzpostavitev partnerstev za uspešnejšo izvedbo projektov.

S spremembami in dopolnitvami uredbe se uvaja enostavnejša vzpostavitev partnerstva za pilotne projekte. Pri podukrepih 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5 Okolje in podnebne spremembe, sta za vzpostavitev partnerstva obvezna le dva člana partnerstva (prej trije).

Pri podukrepih 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, 16.5 Okolje in podnebne spremembe in 16.9 Diverzifikacija dejavnosti so zahteve glede povezanosti članov partnerstva poenostavljene, predvsem z namenom omogočanja sodelovanja najširšemu krogu potencialnih upravičencev. Uvedba »obveznih članov« partnerstva, ki med seboj ne smejo biti povezani na način iz tretjega odstavka 3. člena priloge 1 k Uredbi št. 702/2014/EU, ohranja možnost, da so v partnerstvo lahko vključeni tudi drugi člani partnerstva, ki so medsebojno (in tudi z obveznimi člani partnerstva) lahko povezani ter omogoča, da je vodilni partner partnerstva lahko katerikoli t.i. »obvezni« član partnerstva, ne le pravna oseba.

Z novelo uredbe so bile odpravljene naslednje omejitve pri vzpostavitvi partnerstva:
–    pogoj glede prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti za svetovalno podjetje,
–    omejitev glede števila prijav za posameznega vodilnega partnerja pri podukrepih 16.2 in 16.5 ter
–    neupravičeni stroški, ko se upravičene aktivnosti opravijo kot dopolnilno delo v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja.

Med upravičene aktivnosti projekta je, z namenom lažjega izvajanja projektov dodana izvedba administrativno-tehničnih aktivnosti, ki jih bodo lahko izvajali vsi člani partnerstva. Prav tako najem naprav in opreme ni več neupravičen strošek, s čimer bo upravičencem omogočeno uveljavljanje teh stroškov (npr. za izvedbo testiranj, poskusov, ipd.), kar je smiselno predvsem v primerih, ko nakup opreme zaradi enkratne uporabe ne bi bil stroškovno učinkovit oziroma gospodaren z vidika učinkovite rabe sredstev.

V noveli Uredbe so dodane določbe, ki za projekte s področja gozdarstva v primeru podukrepov 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij in 16.5 Okolje in podnebne spremembe omogočajo dodelitev državne pomoči v skladu s smernicami Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje 2014–2020, s čimer bo omogočena izvedba večjega števila projektov s področja gozdarstva.

Ministrstvo predvidoma v mesecu decembru načrtuje objavo 2. javnega razpisa za vse štiri podukrepe v okviru ukrepa Sodelovanje. Po objavi razpisa bomo organizirali več javnih predstavitev za vse potencialne upravičence. O datumih in lokacijah predstavitev bo javnost pravočasno obveščena.

Sprememba uredbe (Uradni list RS, št. 71/18)

Uredba (neuradno prečiščeno besedilo)

Deli z drugimi