Katera dovoljenja je potrebno pridobiti pred naložbo v namakalni sistem za preprečevanje tveganj pred podnebnimi spremembami

Namakanje (avtor: Marovt sistemi d.o.o.)

 

Glede na okvirni terminski načrt objave javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 do konca leta 2021 se bliža objava javnih razpisov za izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Pomembna je pravočasna pridobitev ustreznih dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v februarju objavilo Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za leto 2021 (dostopen je na spletni strani PRP), v katerem so upravičencem na voljo sredstva iz Instrumenta Evropske unije za okrevanje (EURI) in iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014-2020, ki se zaradi zamika reforme skupne kmetijske politike podaljšuje za dve leti. Tako bo Slovenija v okviru PRP 2014-2020 prejela dodatna sredstva v višini 244,7 milijonov evrov. Omenjena sredstva bodo Sloveniji na voljo z 10. spremembo PRP 2014-2020, v okviru katere bo pripravljena tudi razdelitev sredstev med posameznimi ukrepi oziroma vsebinami. Pravila za izvajanje v nadaljnjih dveh letih ostajajo enaka, določa jih Uredba (EU) 2020/2220.

 

Podnebne spremembe povečujejo potrebo po namakanju

V tem tako imenovanem prehodnem obdobju bo MKGP več sredstev iz PRP in EURI namenilo podnebnemu paketu ukrepov, ki vključuje tudi izgradnjo in posodobitev namakalnih sistemov. Tako je prvi izmed javnih razpisov na podukrepu 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, ki bo predvidoma objavljen v juniju, namenjen operaciji Izgradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Predmet podpore je izgradnja in dograditev namakalnih sistemov, vključno z izgradnjo vodnih virov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča, brez namakalne opreme. Nakup namakalne opreme se lahko financira iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, z operacijo Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.

Namakanje kmetijskih zemljišč je tehnološki ukrep, ki dolgoročno okrepi kmetijska gospodarstva, pripomore k učinkovitejši rabi vode v pridelavi hrane in daje potrošniku možnost lokalne oskrbe z varno in zdravo hrano. Naravne danosti za razvoj namakanja v Sloveniji so prostorsko raznolike, a dobre, saj je vodnih virov v večjem delu Slovenije dovolj, pri čemer so ključni površinski vodotoki in akumulacije. Poudariti je treba, da je ekonomično namakati praktično vse, razen travinja.

 

Pomembna je pravočasna pridobitev ustreznih dovoljenj za izgradnjo namakalnih sistemov

MKGP poudarja, da je zaradi izteka programskega obdobja časovno omejeno izvajanje javnega razpisa (JR) in s tem podaljševanje roka prijav, zato je pred prijavo na javni razpis za Izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, je potrebno pravočasno pridobiti ustrezna dovoljenja, potrebna za izgradnjo namakalnih sistemov, ki morajo biti ob oddaji vloge pravnomočna.

Prvi korak pri uvedbi namakalnega sistema je pridobitev lokacijske informacije, ki jo izda lokalna skupnost, v kateri leži območje predvidenega namakalnega sistema. Iz lokacijske informacije je razvidno, kakšna je namenska raba prostora (namakalni sistem se lahko uvede le na zemljiščih, ki so po namenski rabi prostora kmetijska). Iz lokacijske informacije je tudi razvidno, ali so na območju predvidenega namakalnega sistema tudi druga območja varovanj in omejitev po posebnih predpisih.

Ustrezna soglasja in dovoljenja mora vlagatelj priložiti ob oddaji vloge za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema, ki jo izda MKGP. Vlogi je treba priložiti tudi vodno dovoljenje (in po potrebi vodno soglasje), ki ga izda Direkcija RS za vode.

Naslednji ključni korak pa je izvedba predhodnega postopka ali presoja vplivov na okolje. Ko vlagatelj pridobi vsa ustrezna dovoljenja, na MKGP vloži vlogo za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema. Pravnomočna odločba je pogoj za kandidiranje na javne razpise PRP. Postopek za pridobivanje odločbe o uvedbi namakalnega sistema je lahko tudi nekoliko daljši, zato vse potencialne investitorje naprošamo, da si dokumentacijo pridobijo pravočasno.

Postopki za pridobitev navedenih dovoljenj so podrobneje opisani v Priročniku za načrtovanje namakanja.

Dodatne informacije: MKGP, e-naslov gp.mkgp@gov.si ali telefonska številka 01 478 90 00.

Več o okvirnem terminskem načrtu objave javnih razpisov do konca letošnjega leta najdete tukaj.

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Deli z drugimi