21. 4. 2020 – Spremembe pri ukrepih kmetijske politike iz zbirne vloge za leto 2020 zaradi epidemije COVID-19

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem neposrednih plačil in ukrepov PRP 2014-2020, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020.

Z uredbo o spremembah uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 se bo spremenil rok za oddajo zbirne vloge. Nov rok bo predvidoma 15. junija. Prav tako bo ustrezno podaljšan rok za pozno predložitev zbirne vloge (t.i. zamudni rok), in sicer do 10. julija. Rok za dopolnitev vlog in zahtevkov se bo podaljšal do 30. junija.

Predvidene so naslednje spremembe pri ukrepih kmetijske politike na podlagi uredb spremembah in dopolnitvah uredb za posamezne ukrepe:

Pri shemah neposrednih plačil se bo pri podpori za zelenjadnice v predpisu omogočilo, da bo datum začetka prisotnosti zelenjadnic enak datumu setve ali sajenja, tudi če je bila setev ali sajenje opravljena v obdobju epidemije in pred dnem vložitve zbirne vloge posameznega nosilca kmetijskega gospodarstva (KMG). Ko bo spet možen vnos zbirne vloge, bo nosilec KMG, ki bo uveljavljal podporo za zelenjadnice lahko na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« vpisal datum setve oziroma sajenja za nazaj. Še vedno bo tudi veljalo, da če je setev ali sajenje bilo opravljeno pred 24. 2. 2020, se dnevno obdobje prisotnosti začne šteti z 24. 2. 2020.

Pri ukrepu dobrobit živali (DŽ) koproloških analiz zaradi omejitev izvajanja veterinarskih storitev zaradi epidemije, ni mogoče opraviti pred začetkom paše in oddajo zahtevka. Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev. Skrajni rok za izdelavo koproloških analiz in tretiranje živali po vrnitvi v hlev bo podaljšan. Vloge brez koproloških analiz se ne bodo upoštevale in v teh primerih se za prijavljene živali ne bodo uporabila znižanja. Govedorejce in rejce drobnice, ki bodo uveljavljali operacijo DŽ – govedo oziroma operacijo DŽ – drobnica, obveščamo, naj ne čakajo s pašo na čas, ko bo spet možen vnos zbirnih vlog, ampak naj začnejo s pašo, ko bodo vegetacija in vremenske razmere primerne za začetek paše. Datum začetka paše morajo rejci obvezno vpisati v dnevnik paše. Rok za oddajo zahtevka za DŽ – drobnica bo enak novemu roku za oddajo zbirne vloge, to je 15. junij 2020.

Pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) bodo izjeme določene pri roku za izvedbo predhodnega usposabljanja in pri roku za izdelavo analiz Nmin – hitrih talnih testov na vsebnost nitratnega dušika v tleh pri operacijah Poljedelstvo in zelenjadarstvo ter Hmeljarstvo.

Pri ukrepu ekološko kmetovanje (ukrep EK) morajo v letu 2020 vsa kmetijska gospodarstva, ki so vključena v ukrep EK, pridobiti certifikate najpozneje do 1. decembra 2020.

Če nosilec KMG zaradi prebolevanja bolezni COVID-19 ali drugih okoliščin povzročenih zaradi epidemije (npr. ni možna nabava repromateriala …) kot tudi drugih okoliščin, ki niso nujno povezane z epidemijo, ne bi mogel izpolniti pogojev pri posamezni shemi ali ukrepu, ali tudi tistih pogojev, ki se bodo spremenili z dopolnitvijo uredb, ali pa sploh ne bo mogel oddati zbirne vloge v rednem roku, mora javiti višjo silo oz. izjemno okoliščino. To nosilec KMG stori tako, da posreduje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predpisan obrazec z oznako »Višja sila«, ki je objavljen na spletnem mestu, in sicer v 15 dneh, od dne, ko to lahko stori, pri tem pa mora obrazcu predložiti tudi vsa potrebna dokazila. S pravočasnim javljanjem višje sile ima nosilec KMG možnost izpolnjevati pogoje za ukrepe in preprečiti morebitne sankcije pri KOPOP zaradi neizpolnjevanja večletnih zahtev.

Dodatno pa MKGP še usklajuje seznam pogojev upravičenosti, pri katerih bi se na podlagi razpoložljivih podatkov avtomatično štelo, da gre za izjemno okoliščino zaradi epidemije COVID-19, o kateri izjemoma ne bo treba obveščati Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. To pomeni, da bi se štelo kot, da je upravičenec zadevne obveznosti oz. pogoje izpolnil in ne bi bilo zmanjšanja plačil. Na ta način bi uredili npr. identifikacijo in registracijo živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali v obdobju od 12. marca 2020 do predvidoma preklica epidemije, kadar je to del pogojev za sheme in ukrepe, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge, ter za navzkrižno skladnost. Ocenjujemo namreč, da je glede na razpoložljive podatke to nujno kljub določbam Odredbe o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali, ki začasno za čas trajanja ukrepov za preprečevanja širjenja virusa COVID-19 ureja roke in postopke glede identifikacije in registracije živali ter sporočanja staleža v evidenco rejnih živali.

Na osnovi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnim in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 pa se podaljšuje tudi skrajni rok za oddajo vlog za gojenje konoplje in maka. Rok se rok podaljša do izteka osmega dne od dneva prenehanja ukrepov povezanih z epidemijo oziroma najpozneje do 1. julija 2020.

Deli z drugimi